வாழ்க்கையின் மறுபக்கம்


இருப்பதைக் கொண்டு சிறப்புடன் வாழ… எனும் வார்த்தைகளை நாம் அடிக்கடி கேட்டபோதிலும் அது மனதில் பதிவதில்லை. பின்வரும் படங்கள் இதை சற்று விளக்குவதாக இருக்கும்.