அப்துல்-பஹாவின் நினைவாலயம்: பிரதான கட்டமைப்பிற்கான தரையின் பூர்த்தி ஒரு முக்கிய மைல்கல்லைப் பிரதிநிதிக்கின்றது


The concrete pour for the central plaza and floor of the main edifice this week signifies a new stage in the project, as two portal walls near completion.
இரண்டு வாசல் சுவர்கள் முடிவுறும் வேளை, இ்வவாரம் மத்திய தளம் மற்றும் பிரதான கட்டமைப்பிற்கு கான்கிரீட் ஊற்றப்படுதல் திட்டத்தின் ஒரு புதிய கட்டத்தைப் பிரதிநிதிக்கின்றது.

14 மார்ச் 2021


பஹாய் உலகமையம் — இவ்வாரம், பிரதான கட்டிடம் மற்றும் சுற்றிவரும் தளத்திற்கான கான்கிரீட் ஊற்றப்பட்டதானது, அப்துல் பஹாவின் நினைவாலய கட்டுமானத்தில் ஒரு புதிய மைல்கல்லைக் குறிப்பிடுகின்றது. பல கட்டங்களிலான ஏற்பாடுகளுக்குப் பிறகு, மத்திய தளத்தின் தரை அதன் இறுதி நிலையை அடைந்துள்ளது. அதே நேரம், வடக்கு மற்றும் தெற்கு பிலாஸாக்களின் சுவர்களுள் சில நிறைவை அடையும் நிலையில் உள்ளன.

பின்வரும் படங்கள், தளத்தில் நடைபெறும், இவற்றையும் வேறு சில மேம்பாடுகளையும் சித்தரிக்கின்றன.

Concrete was poured across an area of 2,000 square meters, creating a platform that will be paved with local stone and reach a final floor height of about 3.5 meters above the original ground level of the site.
2,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் கான்கிரீட் ஊற்றப்பட்டது, இது உள்ளூர் கல்லால் அமைக்கப்பட்ட ஒரு தளத்தை உருவாக்கி, தளத்தின் அசல் தரை மட்டத்திலிருந்து சுமார் 3.5 மீட்டர் உயரத்தை எட்டும்.

The concrete surface of the floor slab is smoothed after pouring.
தரையின் கான்கிரீட் ஊற்றுக்குப் பிறகு அதன் மேல்புறம் சமப்படுத்தப்படுகின்றது

Views of the central plaza area before (top) and after (bottom) this week’s work.
இந்த வார வேலைக்கு முன் (மேல்) மற்றும் பின் (கீழே) மத்திய பிளாசா பகுதியின் காட்சிகள்.

Once the concrete of the plaza floor sets, the construction of the folding walls around the plaza and the pillars of the main edifice can proceed.
பிளாசா தளத்தின் கான்கிரீட் அமைந்தவுடன், பிளாசாவைச் சுற்றி மடிப்பு சுவர்கள் மற்றும் பிரதான கட்டிட தூண்களின் கட்டுமானம் தொடரும்.

Pictured (center) is the purpose-made formwork that will used as a mold for the eight pillars of the main edifice, each of which will stand at 11 meters.
படம் (மையம்) ஒரு நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட உருவப்பணி ஆகும், இது பிரதான மாளிகையின் எட்டு தூண்களுக்கு ஒரு அச்சாகப் பயன்படுத்தப்படும், அவை ஒவ்வொன்றும் 11 மீட்டர் உயரம் உடையவை..

Work continues to advance on the portal walls enclosing the north and south plazas, as well as the pillars that will support the floor of the north plaza (foreground).
வடக்கு மற்றும் தெற்கு பிளாசாக்களை உள்ளடக்கிய நுழைவு சுவர்களிலும், வடக்கு பிளாசாவின் (முன்புறம்) தளத்தை ஆதரிக்கும் தூண்களிலும் பணிகள் தொடர்கின்றன.

Formwork is being raised for the portal wall on the west side of the north plaza.
வடக்கு பிளாசாவின் மேற்குப் பகுதியில் உள்ள நுழைவு சுவருக்கு உருவவேலை உருவாகி வருகிறது.

The portal wall on the east side of the north plaza is nearing completion.
வடக்கு பிளாசாவின் கிழக்குப் பகுதியில் உள்ள நுழைவு சுவர் நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளது.

Pictured here are two views of work on the east portal wall of the south plaza. The wall was built up in several layers, and its sloped upper edge is now being completed.
தெற்கு பிளாசாவின் கிழக்கு போர்டல் சுவர் பணிகளின் இரண்டு காட்சிகள் இங்கே படத்தில் உள்ளன. சுவர் பல அடுக்குகளில் கட்டப்பட்டது, அதன் சாய்வான மேல் விளிம்பு இப்போது நிறைவடைகிறது.

In a view of the site from the west, progress on a path encircling the Shrine can be seen in the foreground.
மேற்கில் இருந்து தள காட்சியில், சன்னதியைச் சுற்றியுள்ள பாதையில் முன்னேற்றம் முன்புறத்தில் காணப்படுகிறது.

With the foundations and central floor slab completed and the portal walls nearing completion, the Shrine and its associated structures will begin to take form before long.
அஸ்திவாரங்கள் மற்றும் மத்திய தரை நிறைவடைந்து, நுழைவு சுவர்கள் நிறைவடையும் தருவாயில், சன்னதி மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்புகள் விரைவில் வடிவம் பெறத் தொடங்கும்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1497/

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: