மதிப்பாய்வில் 2021: ஒரு வரலாற்று முக்கியத்தும் மிக்க ஆண்டு


31 டிசம்பர் 2021

பஹாய் உலகமையம் – 2021 முடிவடையும் நிலையில், பஹாய் உலகச் செய்திச் சேவையானது ‘அப்துல்-பஹா மறைவின் நூற்றாண்டு விழாவைக் குறிக்கும் ஒரு முக்கியமான ஆண்டைப் பற்றித் திரும்பிப் பார்க்கின்றது.

மனிதகுலத்தின் மீதான அன்பு மற்றும் சமூகத்திற்கான தன்னலமற்ற சேவையின் ‘அப்துல்-பஹாவின் உதாரணத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களும் சமூகங்களும் மேற்கொண்ட எண்ணற்ற முயற்சிகளில் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே கீழே உள்ள படங்கள் காட்டுகின்றன.

சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான முயற்சிகளைப் பின்தொடர்தல்

இந்த ஆண்டு, பஹாய் சமூக மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டு முயற்சிகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களின் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகளை செய்திச் சேவை அறிவித்தது..

(அன்பார்ந்த நண்பர்களே, நேரமின்மை காரணமாக இச்செய்தியை முழுமையாக மொழிபெயர்க்க இயலவில்லை. நேரம் கிடைக்கும் போது அவ்வப்போது மொழிபெயர்ப்பு மேற்கொள்ளப்படும்.)

An emergency committee established by the Bahá’í National Spiritual Assembly of Honduras early in the pandemic has been able to adapt to assist with new crises.

Despite ongoing conflict in the Central African Republic, the Bahá’ís of the country have been contributing to social progress, most recently forming an emergency committee to provide relief for fellow citizens.

Despite ongoing conflict in the Central African Republic, the Bahá’ís of the country have been contributing to social progress, most recently forming an emergency committee to provide relief for fellow citizens.

In an article titled “The struggle for their streets,” the Australian Broadcasting Corporation (ABC) highlighted the vibrant community life that is taking shape in a Sydney neighborhood through gatherings for prayer, discussion, and music, which has given rise to an initiative that produces songs expressing the youth’s highest aspirations for their society.

In an article titled “The struggle for their streets,” the Australian Broadcasting Corporation (ABC) highlighted the vibrant community life that is taking shape in a Sydney neighborhood through gatherings for prayer, discussion, and music, which has given rise to an initiative that produces songs expressing the youth’s highest aspirations for their society.

In Cambodia, the efforts of young adolescents to improve air quality and provide shelter from the heat had the added benefit of preventing a patch of road from eroding when floods hit.

In Cambodia, the efforts of young adolescents to improve air quality and provide shelter from the heat had the added benefit of preventing a patch of road from eroding when floods hit.

In New Zealand, youth engaged in Bahá’í community-building efforts have been inspiring their peers with music that responds to social issues that have been heightened during the pandemic.

In New Zealand, youth engaged in Bahá’í community-building efforts have been inspiring their peers with music that responds to social issues that have been heightened during the pandemic.

In Brazil, a group of youth participating in Bahá’í community-building efforts drew on government support to remove 12 tons of trash from the area around a local river.

In Brazil, a group of youth participating in Bahá’í community-building efforts drew on government support to remove 12 tons of trash from the area around a local river.

Participating in the discourses of society

This past year, the News Service covered a variety of stories on the efforts of the Bahá’í International Community and national Bahá’í communities worldwide to contribute to societal discourses.

At the 65th session of the UN Commission on the Status of Women, the contributions by the Bahá’í International Community (BIC) focused on the need for models of leadership to be reconceptualized and included a statement titled Leadership for a Culture of Equality, in Times of Peril and Peace.

At the 65th session of the UN Commission on the Status of Women, the contributions by the Bahá’í International Community (BIC) focused on the need for models of leadership to be reconceptualized and included a statement titled Leadership for a Culture of Equality, in Times of Peril and Peace.

A BIC film, titled “Glimpses into the Spirit of Gender Equality,” marked the 25th anniversary of the landmark Beijing Declaration and Platform for Action that resulted from the Fourth World Conference on Women in 1995. The film reflects on advances made toward the goals for gender equality articulated in the declaration.

BIC film, titled “Glimpses into the Spirit of Gender Equality,” marked the 25th anniversary of the landmark Beijing Declaration and Platform for Action that resulted from the Fourth World Conference on Women in 1995. The film reflects on advances made toward the goals for gender equality articulated in the declaration.

The BIC Brussels Office and the UN Food and Agriculture Organization initiated a seminar series to examine the relationship between agriculture, rural sustainability, and migration.

The BIC Brussels Office and the UN Food and Agriculture Organization initiated a seminar series to examine the relationship between agriculture, rural sustainability, and migration.

A BIC statement to the 59th session of the UN Commission for Social Development underscored the moral dimensions of technology.

A BIC statement to the 59th session of the UN Commission for Social Development underscored the moral dimensions of technology.

A gathering held by the BIC Brussels Office prompted discussion among municipal leaders and policymakers on the role of urban development in fostering social change in highly diverse neighborhoods.

A gathering held by the BIC Brussels Office prompted discussion among municipal leaders and policymakers on the role of urban development in fostering social change in highly diverse neighborhoods.

A discussion, titled “The Media, the Narrative, the People & their Leaders,” organized by the BIC, brought together journalists to explore how news media can build unity as part of the BIC’s wider efforts to contribute to the discourse on the role of media in society.

A discussion, titled “The Media, the Narrative, the People & their Leaders,” organized by the BIC, brought together journalists to explore how news media can build unity as part of the BIC’s wider efforts to contribute to the discourse on the role of media in society.

The BIC Addis Ababa Office brought together scientists and faith leaders to examine how science and religion can guide an effective response to the environmental crisis.

The BIC Addis Ababa Office brought together scientists and faith leaders to examine how science and religion can guide an effective response to the environmental crisis.

Representatives of the Bahá’í International Community participated in discussions at the COP26 climate summit, exploring the moral dimensions of climate action.

Representatives of the Bahá’í International Community participated in discussions at the COP26 climate summit, exploring the moral dimensions of climate action.

The Bahá’ís of Vanuatu brought together representatives of the Prime Minister’s Office and the Ministry of Education, village chiefs, and different social actors to reflect together on the role of moral education in society.

The Bahá’ís of Vanuatu brought together representatives of the Prime Minister’s Office and the Ministry of Education, village chiefs, and different social actors to reflect together on the role of moral education in society.

Over 2,000 women, men, youth, and children from Baraka, the Democratic Republic of the Congo, and the surrounding area gathered to explore insights about the advancement of women gained through the decades-long efforts of the Bahá’ís of the region aimed at social progress.

Over 2,000 women, men, youth, and children from Baraka, the Democratic Republic of the Congo, and the surrounding area gathered to explore insights about the advancement of women gained through the decades-long efforts of the Bahá’ís of the region aimed at social progress.

In the Guéra region of Chad, some 30 traditional chiefs from the area gathered in the village of Baro to discuss the future of their people.

In the Guéra region of Chad, some 30 traditional chiefs from the area gathered in the village of Baro to discuss the future of their people.

A national gathering on coexistence held by the Bahá’ís of Bahrain brought together Sheikh Khalid bin Khalifa Al Khalifa, representing the king of Bahrain, and other prominent people to reflect on ‘Abdu’l-Bahá’s call for peace.

A national gathering on coexistence held by the Bahá’ís of Bahrain brought together Sheikh Khalid bin Khalifa Al Khalifa, representing the king of Bahrain, and other prominent people to reflect on ‘Abdu’l-Bahá’s call for peace.

Members of Canada’s Bahá’í Office of External Affairs at the inauguration of the all-party interfaith caucus for a rare dialogue about the role of faith in governance.

Members of Canada’s Bahá’í Office of External Affairs at the inauguration of the all-party interfaith caucus for a rare dialogue about the role of faith in governance.

A unique forum initiated by the Bahá’ís of the United Arab Emirates has been bringing together religious leaders for profound discussions about the role of religion in society.

unique forum initiated by the Bahá’ís of the United Arab Emirates has been bringing together religious leaders for profound discussions about the role of religion in society.

In Papua New Guinea, an event marking World Religion Day brought together faith communities for a first-of-its-kind gathering to pave a path for greater harmony in their society.

In Papua New Guinea, an event marking World Religion Day brought together faith communities for a first-of-its-kind gathering to pave a path for greater harmony in their society.

The centenary of the first race amity conference held by the American Bahá’í community was marked by a three-day symposium exploring racial unity and social change.

The centenary of the first race amity conference held by the American Bahá’í community was marked by a three-day symposium exploring racial unity and social change.

A course offered by the Bahá’í Chair for World Peace at the University of Maryland has been exploring societal issues in the light of moral principles, such as the elimination of prejudice.

A course offered by the Bahá’í Chair for World Peace at the University of Maryland has been exploring societal issues in the light of moral principles, such as the elimination of prejudice.

In Australia, the Bahá’í Office of External Affairs has been stimulating profound discussions among government officials, social actors, journalists, faith communities, and others in gatherings across states and territories in the country.

In Australia, the Bahá’í Office of External Affairs has been stimulating profound discussions among government officials, social actors, journalists, faith communities, and others in gatherings across states and territories in the country.

The Bahá’ís of Malaysia have been fostering constructive dialogue among a cross-section of their society about how all people can contribute to greater social cohesion.

The Bahá’ís of Malaysia have been fostering constructive dialogue among a cross-section of their society about how all people can contribute to greater social cohesion.

The Bahá’í Office of External Affairs of Kazakhstan has been bringing together journalists for profound discussions on the ethical and moral dimensions of journalism within the broader context of creating a more cohesive society.

The Bahá’í Office of External Affairs of Kazakhstan has been bringing together journalists for profound discussions on the ethical and moral dimensions of journalism within the broader context of creating a more cohesive society.

In Slovakia, the Bahá’ís of that country have been exploring new conceptions of human nature, challenging common notions about migration and fostering greater participation of migrants in the life of society.

In Slovakia, the Bahá’ís of that country have been exploring new conceptions of human nature, challenging common notions about migration and fostering greater participation of migrants in the life of society.

A new research paper jointly released by the Bahá’í Chair for Studies in Development at Devi Ahilya University in Indore, India, and the Institute for Studies in Global Prosperity (ISGP) explores how communities draw on principles, such as the oneness of humankind and humanity’s interconnectedness with nature, in their efforts to contribute toward the common good.

A new research paper jointly released by the Bahá’í Chair for Studies in Development at Devi Ahilya University in Indore, India, and the Institute for Studies in Global Prosperity (ISGP) explores how communities draw on principles, such as the oneness of humankind and humanity’s interconnectedness with nature, in their efforts to contribute toward the common good.

The Bahá’í Nineteen Day Feast—regular gatherings dedicated to prayer, consultation, and fellowship—was added to Singapore’s intangible cultural heritage list, stimulating thinking in the country about consultation as a means for achieving greater unity among diverse groups of people.

The Bahá’í Nineteen Day Feast—regular gatherings dedicated to prayer, consultation, and fellowship—was added to Singapore’s intangible cultural heritage list, stimulating thinking in the country about consultation as a means for achieving greater unity among diverse groups of people.

The Bahá’ís of Azerbaijan launched “Discourse TV,” a video program featuring profound conversations on topics such as the equality of women and men and the role of media in society.

The Bahá’ís of Azerbaijan launched “Discourse TV,” a video program featuring profound conversations on topics such as the equality of women and men and the role of media in society.

A program prepared by the Bahá’ís of Chile and broadcast on a national media network offered perspectives on how people can remain hopeful and respond constructively to the health crisis.

A program prepared by the Bahá’ís of Chile and broadcast on a national media network offered perspectives on how people can remain hopeful and respond constructively to the health crisis.

A discussion series among journalists initiated by the Bahá’ís of Jordan inspired a new radio show that provides a public forum for the exploration of how to lead a coherent life and how to be a source of social good.

A discussion series among journalists initiated by the Bahá’ís of Jordan inspired a new radio show that provides a public forum for the exploration of how to lead a coherent life and how to be a source of social good.

A podcast by the Bahá’ís of Ireland titled Comhrá—meaning friendly conversation in Irish—has been providing a window into grassroots responses to issues facing society.

A podcast by the Bahá’ís of Ireland titled Comhrá—meaning friendly conversation in Irish—has been providing a window into grassroots responses to issues facing society.

The annual conference of the Association for Bahá’í Studies, held this year in Ottawa, Canada, brought together over 2,500 people to reflect on their efforts to contribute to a wide variety of areas of thought and discourse.

The annual conference of the Association for Bahá’í Studies, held this year in Ottawa, Canada, brought together over 2,500 people to reflect on their efforts to contribute to a wide variety of areas of thought and discourse.

Establishment of new Bahá’í National Spiritual Assemblies

This year saw the election of two new National Spiritual Assemblies.

At its first ever national convention, held in Zagreb, the Bahá’í community of Croatia elected the country’s Bahá’í National Spiritual Assembly.

At its first ever national convention, held in Zagreb, the Bahá’í community of Croatia elected the country’s Bahá’í National Spiritual Assembly.

The historic election of the first Bahá’í National Spiritual Assembly of Timor-Leste took place amid tireless efforts to respond to the devastating floods in the country.

The historic election of the first Bahá’í National Spiritual Assembly of Timor-Leste took place amid tireless efforts to respond to the devastating floods in the country.

Persecution of the Bahá’ís in Iran

As the persecution of the Bahá’ís of Iran continued, an extraordinary wave of support for them followed, evoking a global outcry from government officials, leaders of thought, civil society organizations, activists, religious leaders, artists, prominent Iranians, and many others. One notable instance was the response of government officials, prominent figures, and many people around the world to an effort drawing attention to the Iranian government’s decades-long campaign of hate speech and propaganda against Iranian Bahá’ís.

As the persecution of the Bahá’ís of Iran continued, an extraordinary wave of support for them followed, evoking a global outcry from government officials, leaders of thought, civil society organizations, activists, religious leaders, artists, prominent Iranians, and many others. One notable instance was the response of government officials, prominent figures, and many people around the world to an effort drawing attention to the Iranian government’s decades-long campaign of hate speech and propaganda against Iranian Bahá’ís.

Publications online and in print

The past year saw the release of many publications in honor of the centenary of the passing of ‘Abdu’l-Bahá.

A volume of newly translated tablets penned by ‘Abdu’l-Bahá was released, recounting aspects of the life of Bahá’u’lláh, the tribulations He endured, and the purpose of His Faith.

A volume of newly translated tablets penned by ‘Abdu’l-Bahá was released, recounting aspects of the life of Bahá’u’lláh, the tribulations He endured, and the purpose of His Faith.

The Kitáb-i-Aqdas was published in Icelandic and Tok Pisin for the first time.

The Kitáb-i-Aqdas was published in Icelandic and Tok Pisin for the first time.

New essays honoring the life of ‘Abdu’l-Bahá were released by the Bahá’í World publication.

New essays honoring the life of ‘Abdu’l-Bahá were released by the Bahá’í World publication.

Bahai.org saw a major redesign on the 25th year since its launch.

Bahai.org saw a major redesign on the 25th year since its launch.

Countless people and communities around the world created a vast number of publications inspired by ‘Abdu’l-Bahá’s life of service to humanity.

Countless people and communities around the world created a vast number of publications inspired by ‘Abdu’l-Bahá’s life of service to humanity.

Bahá’í Houses of Worship

The News Service reported on progress in the construction of Houses of Worship in several countries this past year and covered stories on how these temples have been infusing their communities with the spirit of service and worship.

The opening of a local temple in Matunda Soy, Kenya—the first of its kind in the continent of Africa—was celebrated by thousands of people nearby and across that country as a momentous step in the spiritual journey of their people.

The opening of a local temple in Matunda Soy, Kenya—the first of its kind in the continent of Africa—was celebrated by thousands of people nearby and across that country as a momentous step in the spiritual journey of their people.

A dedication ceremony for the opening of the House of Worship in Vanuatu included Prime Minister Bob Loughman and other government officials, traditional chiefs, and some 3,000 attendees.

dedication ceremony for the opening of the House of Worship in Vanuatu included Prime Minister Bob Loughman and other government officials, traditional chiefs, and some 3,000 attendees.

A significant milestone was reached with the completion of the superstructure of the House of Worship in Papua New Guinea.

A significant milestone was reached with the completion of the superstructure of the House of Worship in Papua New Guinea.

A historic groundbreaking ceremony marked the start of construction for the first local Bahá’í House of Worship in India.

A historic groundbreaking ceremony marked the start of construction for the first local Bahá’í House of Worship in India.

The emerging temple in the Democratic Republic of the Congo has been inspiring growing numbers of people to action, contributing to the material and spiritual progress of their society.

The emerging temple in the Democratic Republic of the Congo has been inspiring growing numbers of people to action, contributing to the material and spiritual progress of their society.

Construction of the Shrine of ‘Abdu’l-Bahá

This year saw many advances in the construction of the Shrine of ‘Abdu’l-Bahá, including the completion of the plaza walls and the start of work on the trellis.

These snapshots from the past year show aspects of the progress on the construction of the Shrine.

These snapshots from the past year show aspects of the progress on the construction of the Shrine.

Journalists across Italy attended a press conference in Milan to learn about the preparation of the marble that will clad the underside of the trellis of the Shrine of ‘Abdu’l-Bahá and the eight columns of the main edifice.

Journalists across Italy attended a press conference in Milan to learn about the preparation of the marble that will clad the underside of the trellis of the Shrine of ‘Abdu’l-Bahá and the eight columns of the main edifice.

Restoration of Bahá’í Holy Places

Restoration and conservation work was carried out on the Mansion of Mazra’ih and the House of ‘Abbúd.

The project to preserve the Mansion of Mazra‘ih saw significant progress, most notably with conservation work being carried out on Bahá’u’lláh’s room.

The project to preserve the Mansion of Mazra‘ih saw significant progress, most notably with conservation work being carried out on Bahá’u’lláh’s room.

A two-year-long restoration project on the House of ‘Abbúd concluded, strengthening its seismic resistance while restoring parts of the building that had deteriorated over time.

A two-year-long restoration project on the House of ‘Abbúd concluded, strengthening its seismic resistance while restoring parts of the building that had deteriorated over time.

Commemoration of the centenary of ‘Abdu’l-Bahá’s passing

The centenary gave rise to countless endeavors throughout the world that inspired hope and offered a vision of a more peaceful world.

Exemplar, a film commissioned by the Universal House of Justice for the occasion, was released.

Exemplar, a film commissioned by the Universal House of Justice for the occasion, was released.

Global preparations for the commemoration of the centenary of ‘Abdu’l-Bahá’s passing gave rise to an outpouring of artistic expressions inspired by His life and work.

Global preparations for the commemoration of the centenary of ‘Abdu’l-Bahá’s passing gave rise to an outpouring of artistic expressions inspired by His life and work.

Preparations for the centenary also led to a surge in films, podcasts, and other media productions that cast light on ‘Abdu’l-Bahá’s life of unremitting service to humanity.

Preparations for the centenary also led to a surge in films, podcasts, and other media productions that cast light on ‘Abdu’l-Bahá’s life of unremitting service to humanity.

Several events held in Haifa and ‘Akká welcomed municipal officials and area residents to mark the centenary at historic sites associated with ‘Abdu’l-Bahá.

Several events held in Haifa and ‘Akká welcomed municipal officials and area residents to mark the centenary at historic sites associated with ‘Abdu’l-Bahá.

Representatives of Bahá’í communities from nations and regions around the world arrived in Haifa for a historic gathering at the Bahá’í World Centre to commemorate the ascension of ‘Abdu’l-Bahá.

Representatives of Bahá’í communities from nations and regions around the world arrived in Haifa for a historic gathering at the Bahá’í World Centre to commemorate the ascension of ‘Abdu’l-Bahá.

In the early hours of Saturday, 27 November, attendees of the centenary gathering assembled in the courtyard of the Haifa Pilgrim House, adjacent to the Shrine of the Báb, in a solemn and reverent atmosphere to mark the ascension of ‘Abdu’l-Bahá.

In the early hours of Saturday, 27 November, attendees of the centenary gathering assembled in the courtyard of the Haifa Pilgrim House, adjacent to the Shrine of the Báb, in a solemn and reverent atmosphere to mark the ascension of ‘Abdu’l-Bahá.

National Bahá’í communities around the world brought together diverse social actors to explore some of the universal principles embodied by ‘Abdu’l-Bahá.

National Bahá’í communities around the world brought together diverse social actors to explore some of the universal principles embodied by ‘Abdu’l-Bahá.

On 27 November, centenary gatherings encircled the globe, inspiring countless people to consider the implications of ‘Abdu’l-Bahá’s call for universal peace for their lives.

On 27 November, centenary gatherings encircled the globe, inspiring countless people to consider the implications of ‘Abdu’l-Bahá’s call for universal peace for their lives.

ஆலோசகர்கள் மாநாடு ஆரம்பமாகிவிட்டது


அனைத்துலக போதனை மையம்

30 டிசம்பர் 2021

பஹாய் உலகமையம் – கண்ட வாரிய ஆலோசகர்களின் மாநாடு இன்று காலை தொடங்கியது.

பஹாய் சமயத்தின் மூத்த அதிகாரிகளின் கூட்டமானது, மாநாட்டில் உலக நீதிமன்றத்தின் ஒரு முக்கிய செய்தியைப் படிப்பதன் மூலம் தொடங்கியது.சமுதாய தன்மைமாற்றத்தைப் பேணுவதற்கான முயற்சிகளில் உலகளாவிய பஹாய் சமூகத்தின் முன் இருக்கும் முன்னுரிமைகளை இந்தச் செய்தி எடுத்துக்காட்டுவதுடன் சமூகத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான நுண்ணறிவுகளையும் வழங்குகிறது.

நீதி மன்றம் தனது செய்தியின் தொடக்க வரிகளில், அனைத்து மனிதர்களும் உருவாக்கப்பட்டதன் நோக்கம் பற்றிய பஹாவுல்லாவின் கூற்றுகளில் ஒன்றை நினைவுபடுத்துகிறது: ““முற்றிலும் வெறுமைநிலையிலிருந்து, மாள்வுக்குரிய மனிதர் படைப்புலகிற்குள் பிரவேசித்துள்ளதன் நோக்கமே, அவர்கள் உலகின் மேம்பாட்டிற்கு உழைத்து, தோழமை, நல்லிணக்கம் ஆகியவற்றுடன் ஒன்றாக வாழ வேண்டும் என்பதே.”

அந்தச் செய்தி கூறுவதாவது: “இந்தக் கூட்டு நோக்கத்தை உணர்வுபூர்வமாகப் பின்பற்றும் ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குவது இந்த தலைமுறையின் பணி மட்டுமல்ல, வரும் தலைமுறையினரின் பணியும் கூட.”

அனைதத்துலக போதனை மையம்

அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ள கூட்டு நிறுவனத்தில் பஹாய்களின் அணுகுமுறையை விவரிக்கும் அச்செய்தி, “உண்மையான மதம்” எவ்வாறு “இதயங்களை தன்மைமாற்றும் மற்றும் அவநம்பிக்கையை வெல்லும்” என்பதை அவர்கள் உணர்ந்துகொள்கிறார்கள். ஆதலால், அவர்கள் எதிர்காலத்தின்பால் நம்பிக்கையுடன். முன்னேற்றம் ஏற்படக்கூடிய நிலைமைகளை வளர்ப்பதற்கு உழைக்கின்றனர், என அச்செய்தி விளக்குகிறது.”

நீதிமன்றத்தின் செய்தியைப் பற்றிய அவர்களின் கலந்துரையாடலில், பஹாய் போதனைகளின் சமூக நிர்மாணிப்புச் சக்தி, வரவிருக்கும் தசாப்தங்களில் மிகவும் அமைதியான உலகத்தை நோக்கி மனிதகுலத்தை எவ்வாறு இயக்க முடியும் என்பதைப் பற்றி ஆலோசகர்கள் சிந்திப்பார்கள்.

ஒவ்வொரு ஐந்து வருடங்களுக்கும், உலக நீதிமன்றம் உலகம் முழுவதும் மொத்தம் 90 ஆலோசகர்களை நியமிக்கிறது, அவர்கள் ஐந்து கண்ட வாரியங்களின் மூலம் தங்கள் பணிகளை ஒழுங்கமைக்கின்றனர்.

ஆலோசகர்கள் பஹாய் சமூகத்தில் கற்றலை ஊக்குவிப்பதன் மூலமும், சமூக வாழ்க்கையின் துடிப்பான வடிவத்தின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதன் மூலமும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பஹாய் ஆன்மிகச் சபைகளுக்கு ஆதரவளிக்கப் பணிபுரிகின்றனர். ஆலோசகர்களின் ஸ்தாபனத்தில், பஹாய் சமூகம் ஓர் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, அவ்வமைப்பின் மூலம் உலகின் தொலைதூர இடங்களில் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் பஹாவுல்லாவின் போதனைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளில் உலகளாவிய பஹாய் சமூகத்திற்கு பயனளிக்கும்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1571/

பஹாய் ஊடக வங்கி: அப்துல்-பஹாவின் உயில் மற்றும் சாசனத்தின் துவக்கப் பக்கங்களின் படம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது


அப்துல்-பஹாவின் உயில் மற்றும் சாசனத்தின் துவக்கப் பக்கங்கள்

பஹாய் உலக மையம் — 1901 மற்றும் 1908-க்கு இடையில் மூன்று பகுதிகளாக எழுதப்பட்ட ‘அப்துல்-பஹாவின் உயில் மற்றும் சாசனத்தின் தொடக்கப் பக்கங்களின் படம்-முதல் முறையாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அது இப்போது பஹாய் ஊடக வங்கியில் கிடைக்கின்றது.

1911 பிரான்ஸ் நாட்டில் அக்டோபர் 1911-இல் எடுக்கப்பட்ட வர்ணப்படுத்தப்பட்டு ஊடக களஞ்சியத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள அப்துல்-பஹாவின் படம்

இந்தப் புகைப்படங்களுடன், ‘அப்துல்-பஹாவின் நான்கு புதிய வர்ணப்படுத்தப்பட்ட படங்களும், அவர் மறைந்த நூற்றாண்டு காலத்துடன் இணைவாக்கப்பட்டுள்ளது.

1911 பிரான்ஸ் நாட்டில் அக்டோபர் 1911-இல் எடுக்கப்பட்ட வர்ணப்படுத்தப்பட்டு ஊடக களஞ்சியத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள அப்துல்-பஹாவின் படம்

2006-இல் உருவாக்கப்பட்ட பஹாய் ஊடக வங்கி, உலகெங்கிலும் உள்ள சமூகங்கள், வெளியீட்டாளர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், வீடியோகிராஃபர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கான காட்சிவளங்களின் (visual resources) களஞ்சியமாகும்.

நியூ யார்க்கில் இருந்து இங்கிலாந்தின் லிவர்பூர்பூலுக்கு S.S.Celtic கப்பலில் 5 டிசம்பர் 1912-இல் செல்லும்போது எடுக்கப்பட்ட அப்துல்-பஹாவின் படம்.
புனிதநிலத்தில் அப்துல்-பஹாவின் வர்ணப்படுத்தப்பட்ட படம்

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1570/

அப்துல்-பஹாவின் நினைவாலயம்: பளிங்குக்கான திட்டங்கள் இத்தாலியில் நடந்த செய்தியாளர் கூட்டத்தில் வழங்கப்பட்டன


மார்கிராஃப் (Margraf) பத்திரிக்கையாளர் கூட்டம் பற்றிய ஒரு சிறு வீடியோ

19 டிசம்பர் 2021

மிலான், இத்தாலி – இத்தாலி முழுவதிலுமிருந்து 55 ஊடகங்களின் பத்திரிக்கையாளர்கள், அப்துல்-பஹா நினைவாலயத்தின் குறுக்கு நெடுக்கான (Trellis) தட்டி,  மத்திய பிலாஸா, மற்றும் பிரதான கட்டமைப்பின் எட்டு ஸ்தூபங்கள் ஆகியவற்றை மூடப்போகும் பளிக்கின் தயாரிப்பு குறித்து அறிந்துகொள்ள வியாழக்கிழமை மிலான் நகரில் நடைபெற்ற ஒரு பத்திரிக்கையாளர் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த வடிவமைப்பு ஒரு கலை பணியாகும். இந்தக் கட்டிடம் ஒரு குறிப்பிட்ட அர்த்தத்தைக் கொண்டுள்ளது, ஏனெனில் இது அப்துல்-பஹாவின் இறுதி ஓய்விடமாகும்,” என்றார் மார்கிராஃப்-இன் தலைவரான சில்வியோ ஸோம்பேரோ. இந்த மார்கிராஃப் நிறுவணமே, உலக நீதிமன்ற கட்டிடம், அனைத்துலக பஹாய் காப்பக கட்டிடம், ஹைஃபாவிலுள்ள பஹாய் தோட்டங்களின் படித்தளங்கள், இந்தியா மற்றும் சமோவாவில் உள்ள பஹாய் வழிபாட்டு இல்லங்கள் ஆகியவற்றுக்கான பளிங்கை வெட்டி செதுக்கிய நிறுவணமாகும்.

கட்டிடக்கலைக்கும் புனிதஸ்தளங்களுக்கும் இடையிலான உறவைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில், திரு. ஸொம்பேரோ, குறுக்கு நெடுக்கான டிரெல்லிஸ்-சும் ஒளிசாளரங்களும் எவ்வாறு ஆன்மீக உணர்வுகளைத் தூண்டும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை மேலும் விவரித்தார். “அப்துல்-பஹாவின் இறுதி இடத்திலிருந்து சன்னதிக்கு வருகை தரும் ஒவ்வொரு நபரும், வானத்தை உற்றுநோக்கி, வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை உணர முடியும். அது ஓர் அற்புதமாக இருக்கும்.”

திட்டத்திற்கான கட்டிடக் கலைஞராக உலக நீதிமன்றத்தினால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஹொஸேய்ன் அமானத், நினைவாலயம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களின் வடிவமைப்பு குறித்துப் பேசினார்: “தோட்டங்களில் உள்ள வழிகள் மற்றும் இடங்கள் உட்பட சன்னதியின் ஒவ்வொரு பகுதியும் தியானத்தை எளிதாக்குவதற்கு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. .”

பத்திரிக்கையாளர் மாநாட்டில் கலந்துகொண்ட மற்றவர்களில் ஹொசைன் அமனாட், உலக நீதிமன்றத்தினால் திட்டத்திற்கான கட்டிடக் கலைஞராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஹொஸேய்ன் அமானட், திட்டத்திற்கும் மார்கிராஃப்புக்கும் இடையிலான தொடர்பாளரான சோஹ்ராப் யூசுஃபியன், மற்றும் இத்தாலியின் பஹாய் தேசிய ஆன்மீகச் சபையின் இரு உறுப்பினர்கள்.

“தோட்டங்களில் உள்ள வழிகள் மற்றும் இடங்கள் உட்பட ஆலயத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் தியானம் செய்வதற்கு வசதியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது” என்று திரு. அமானட் கூறினார்.

கல் வேலையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இந்தத் திட்டத்தின் தாக்கத்தை விவரித்த திரு. அமானத்: “தொழிற்சாலையின் சூழ்நிலையே வித்தியாசமாகத் தெரிகிறது. தொழிலாளர்கள் இந்த திட்டத்தைப் புனிதமான ஒன்றெனக் கருதுவதுடன் இங்கு மரியாதையுடனும் கண்ணியத்துடனும் பணியாற்றுகின்றனர்.

இத்திட்டத்தின் புனிதத் தன்மை பற்றி திரு. யூசுஃபியன் மேலும் பேசினார்: “ஒவ்வொரு வருகையாளருக்கும் புனிதம் என்ற கருத்தை இந்த நினைவாலயம் தூண்டுகிறது. “இரண்டாம் உலகப் போரின் முடிவில் இருந்து, பஹாய் சமூகம் மார்கிராஃப்-உடன் மிகவும் சிறப்பான உறவைக் கொண்டுள்ளது. நாங்கள் எப்போதும் ஒருவரையொருவர் புரிந்து கொண்டுள்ளோம். அவர்களின் திறமையால், அவர்கள் பளிங்குக் கல்லை விண்ணியலான, புனிதத்தன்மைக்குத் தகுதியுடைய ஒன்றாக மாற்றியுள்ளனர்.

இத்தாலி முழுவதிலும் உள்ள 55-க்கும் மேற்பட்ட ஊடகங்களைச் சேர்ந்த ஊடகவியலாளர்கள் மிலானில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு, திட்டத்தின் புனிதத் தன்மை மற்றும் அதன் கட்டுமானத்தின் சிக்கல்கள் பற்றி அறிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பைப் பெற்றனர்.

மார்கிராஃப் தொழில்நுட்ப அலுவலகத்தின் தலைவரான அலெஸ்சான்ரோ பியோட்டா, இந்த உணர்வுகளை எதிரொலித்தார்: “ஒரு காலத்தில் ஒரு சிற்பியின் பணியிடமாக இருந்த ஒன்று இன்று ஒரு கலைஞரின் பட்டறையாக மாறிவிட்டது.”

திரு. பியோட்டா, நிறுவணம் முன்பு புதிய நுட்பங்களை வகுக்க வேண்டியிருக்கும் போது, இந்தத் தற்போதைய திட்டத்தை முந்தைய திட்டங்களுடன் ஒப்பிட்டார். “சியாம்போ பள்ளத்தாக்கில், உலக நீதிமன்றத்தின் இருக்கை கட்டப்பட்ட நினைவுகள் இன்னும் வியப்பைத் தூண்டுகின்றன,” என அவர் கூறினார்.

“பள்ளத்தாக்கில் வசிப்பவர்கள் அந்த விசேஷ காலத்தைப் பற்றி பல கதைகளைக் கொண்டுள்ளனர். 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எப்படி புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வகுக்கப்பட்டனவோ, அதேபோன்று இன்றும் நடக்கிறது. பளிங்கு புனையலுக்கு புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட இயந்திரங்கள் தேவைப்படுகின்றன, அவை 3D மாடல்களில் இருந்து நேரடியாக அதீத துல்லியத்துடன் கல்லை வெட்ட முடியும் – இது குவிமாடம் கொண்ட டிரெல்லிஸ்-சின் வளைந்த மேற்பரப்புகள் சார்ந்த,  திட்டத்திற்கான ஒரு தேவையாகும்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1569/

BIC நியூ யார்க்: மத பாகுபாட்டை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும்படி இரான் நாட்டிற்கு ஐநா அழைப்பு


பஹாய் சமய உறுப்பினர்கள் உட்பட தனது எல்லா பிரஜைகளின்பாலும் மனித உரிமையக் கடைப்பிடிக்கும்படி ஐநா பொது சபை இரான் நாட்டிற்கு அழைப்பு

17 டிசம்பர் 2021

BIC நியூயார்க் – ஈரானின் மிகப்பெரிய முஸ்லிம் அல்லாத மத சிறுபான்மையினரான பஹாய் சமூகம் உட்பட ஈரானில் சிறுபான்மையினர் மீதான பாகுபாட்டை நிறுத்துமாறு ஈரானிய அரசாங்கத்திற்கு ஐக்கிய நாடுகளின் பொதுச் சபை அழைப்பு விடுத்துள்ளது. நவம்பர் மாதம் நிறைவேற்றப்பட்ட மூன்றாவது செயற்குழு தீர்மானத்தை வாக்கெடுப்பு உறுதிப்படுத்துகிறது.

பொதுச் சபையின் 76-வது அமர்வில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, கனடா மற்றும் அனைத்து மண்டலங்களில் இருந்து 47 இணை அனுசரணையாளர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தீர்மானம், ஆதரவாக 78 வாக்குகளும், எதிராக 31  வாக்குகளும் 69 பேர் வாக்களிப்பில் கலந்துகொள்ளவில்லை.

“இஸ்லாமியக் குடியரசின் மனித உரிமைகள் உறுதிமொழிகளைக் கடைப்பிடிக்கவும், பஹாய்களின் உரிமைகளுக்கு மதிப்பளிக்கவும் சர்வதேச சமூகம் மீண்டும் அதன் மிக உயர்ந்த மன்றத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளது” என ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கான பஹாய் அனைத்துலக சமூகத்தின் முதன்மைப் பிரதிநிதி பானி டுகால் கூறினார்.. “இந்த நிலையான ஆதரவிற்கு நாங்கள் நன்றியுள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் – ஈரானிய அரசாங்கம் இந்த அழைப்பிற்கு செவிசாய்க்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.”

ஈரானின் மனித உரிமைகள் நிலை குறித்த தீர்மானங்கள் 1980-களின் முற்பகுதியில் இருந்து தாக்கல் செய்யப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன – இது ஐ.நா.வின் மிகவும் நீடித்த மற்றும் தொந்தரவான மனித உரிமைக் கவலைகளில் ஒன்றாகும். பஹாய்கள் துன்புறுத்தல் மற்றும் மிரட்டல், உரிய நடைமுறையை மீறி தன்னிச்சையான தடுப்புக்காவல், ஊடகங்கள் மற்றும் மத பிரசங்கத்தில் வெறுப்பைத் தூண்டுதல், வணிக உரிமங்கள் மற்றும் வாழ்வாதாரங்களை மறுத்தல், உயர்கல்விக்கான அணுகல் மறுப்பு மற்றும் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்தல் ஆகியவற்றை எதிர்கொள்கின்றனர்.

சமீபத்திய சம்பவங்களில் ஒன்று, கட்டா கிராமத்தில், பஹாய்களுக்கு சொந்தமான பதின்மூன்று பாசன நிலங்கள் அவர்களின் அனுமதியின்றி பொது ஏலத்திற்கு பட்டியலிடப்பட்டதைக் கண்டது. ஈரானில் கடுமையான தண்ணீர் பற்றாக்குறையின் போது ஏலம் வந்தது, இது பல ஆண்டுகளாக பஹாய்களுக்குச் சொந்தமான சொத்துக்களை அபகரிக்க முயன்ற அதிகாரிகளால் ஒரு சாக்குப்போக்காக இருக்கலாம். ஈரானில் பஹாய்கள் துன்புறுத்தப்பட்ட பல நிகழ்வுகள் – 1979 இஸ்லாமியப் புரட்சிக்குப் பின் தொடர்ந்து – சமீபத்திய மாதங்களில் பதிவாகியுள்ளன. செம்னான், ரொஷான்கூ மற்றும் இவெல்-இல் பஹாய்களுக்குச் சொந்தமான நிலங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன; வெறுப்புப் பிரச்சாரக் கட்டுரைகள் அதிகரித்துள்ளன; பஹாய்களை உயர்கல்வியில் இருந்து தடை செய்யும் ஈரானின் கொள்கையை ஊக்குவிக்கும் மத தப்பெண்ணத்தின் புதிய சான்றுகள் வெளிவந்துள்ளன; மற்றும் பஹாய் சமூகத்தை அடக்குவதற்கு பாதுகாப்புச் சேவைகளால் உத்தரவிடப்பட்ட விரிவான நடவடிக்கைகள் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ ஆவணங்கள் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளன.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1568/

துருக்கி: எடிர்னே மேயர் அப்துல்-பஹாவின் நூற்றாண்டுக்கால நினைவேந்தலைக் குறிக்கின்றார்


துருக்கி பஹாய் சமூக பிரதிநிதி செம்செட்டின் ஓஸ்துர்க்குடன் (வலம்) எடிர்னே மேயர் ரிசெப் கூர்கான் (இடம்)

15 டிசம்பர் 2021

எடிர்னே, துருக்கி – ‘அப்துல்-பஹா மறைந்த நூற்றாண்டுக்கால நினைவேந்தலில், எடிர்னே மேயர், ரிசெப் குர்கன் மற்றும் பஹாய் சமூகத்தின் பிரதிநிதியான செம்செட்டின் ஆஸ்டுர்க், பஹாய் வரலாற்றில் அந்த நகரத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றியும் அப்துல்-பஹாவுடனான அதன் தொடர்பு பற்றியும் கலந்துரையாட சமீபத்தில் சந்தித்தனர்.

பஹாவுல்லா, ‘அப்துல்-பஹா மற்றும் ஒரு சிறிய நம்பிக்கையாளர் குழு அக்கா நகருக்கு நாடுகடத்தப்படுவதற்கு முன்பு நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக எடிர்னேயில் வாழ்ந்தனர். அந்த நேரத்தில் அந்த நகர் ஏட்ரியானோப்பிள் என அழைக்கப்பட்டது.

நூற்றாண்டு நினைவேந்தலை முன்னிட்டு திரு. குர்கன் சமீபத்தில் ஒரு செய்தியை வெளியிட்டார். அந்தச் செய்தியின் ஒரு பகுதி: “அப்துல்-பஹா மறைவின் நூற்றாண்டு நினைவேந்தலை நான் மரியாதையுடன் நினைவுகூர்கின்றேன். … நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் ஒன்றாக வாழ்ந்து வரும் எடிர்னேயில் உங்கள் சமூகத்தின் இருப்பு, நகரத்தின் கலாச்சார செழுமையைக் கூட்டுகிறது மற்றும் எங்களை மகிழ்ச்சியால் நிரப்புகிறது. மேயரின் செய்தி தொடர்கிறது: “உலகம் முழுவதிலும் உள்ள அனைத்து பஹாய்களையும் எடிர்னேயில் உள்ள பஹாய் புனித ஸ்தலங்களையும், அதன் விளைவாக எங்கள் நகரத்தையும் பார்வையிட நாங்கள் அழைக்கின்றோம். எடிர்னேயின் கலாச்சாரத் தூதுவர்களாக, உலகின் பஹாய்கள் நமது நகரத்தை மேம்படுத்துவதில் தங்கள் பங்களிப்பை வழங்குவார்கள் என்பது எங்கள் நம்பிக்கை. அப்துல்-பஹா மறைவின் நூற்றாண்டு நினைவேந்தலையொட்டி, புனிதர் அப்துல்-பஹாவின் அடிச்சுவடுகளைத் தாங்கி நிற்கும் எடிர்னேயில் இருந்து எங்கள் அன்பான வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

“பஹாய் இல்லம்” என பெயரிடப்பட்ட பல அடையாளங்கள், பஹாவுல்லா, ‘அப்துல்-பஹா மற்றும் அவர்களது குடும்பங்கள் நாடுகடத்தப்பட்ட எடிர்னேயில் உள்ள ஒரு வீட்டின் இருப்பிடத்தைக் குறிக்கின்றன.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1567/

பாப்புவா நியூ கினி: பஹாய் அதிப்புனித நூல் தொக் பிஸின் மொழியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது


கித்தாப்-இ-அக்டாஸின் தொக் பிஸின் மொழிபெயர்ப்பு

14 டிசம்பர் 2021

போர்ட் மோரெஸ்பி, பாப்புவா நியூ கினி – பஹாவுல்லாவின் அதிப்புனித நூலான கித்தாப்-இ-அக்டாஸ், பாப்புவா நியூ கினியில் உள்ள நூற்றுக்கணக்கான மொழிகளில் மிகவும் பரவலாகப் பேசப்படும் தோக் பிஸின் மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

“இது ஓர் அற்புதமான வளர்ச்சியாகும், இது பலருக்கு பஹாவுல்லாவின் தன்மைமாற்றும் வார்த்தைகளை அவர்களின் சொந்த மொழியில் கிடைப்பதற்கு வழிசெய்கிறது” என பாப்புவா நியூ கினியின் பஹாய் தேசிய ஆன்மீக சபையின் செயலாளர் கன்பூசியஸ் இக்கொய்ரேரே கூறுகிறார்.

கிதாப்-இ-அக்தாஸ் என்பது பஹாவுல்லாவின் சட்ட நூலாகும், இது முதன்முதலில் அரபு மொழியில் 1873-இல் எழுதப்பட்டது, அவர் அப்போது இன்னும் ‘அக்கா நகருக்குள் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்தார். கித்தாப்-இ-அக்டாஸின் முதல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு 1992-ஆம் ஆண்டில் ஆங்கிலத்தில் வெளியிடப்பட்டது, அந்த ஆண்டு பஹாவுல்லாவின் நூற்றாண்டுக்கால நினைவேந்தலைக் குறித்தது, அதைத் தொடர்ந்து கடந்த மூன்று தசாப்தங்களாகப் பிற மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

திரு. Ikoirere, அந்த குறிப்பிடத்தக்க ஆண்டை நினைவு கூர்ந்தார்: “கித்தாப்-இ-அக்டாஸ் ஆங்கிலத்தில் வெளியானதும் மிகுந்த பக்தியுடனும் மரியாதையுடனும் நடத்தப்பட்டது. இந்த விலைமதிப்பற்ற புத்தகத்தின் பிரதிகளை வைப்பதற்காக நாடு முழுவதும் உள்ள பல சமூகங்களில் விசேஷ கட்டமைப்புகள் கட்டப்பட்டன.

மொழிபெயர்ப்பு முயற்சிக்கு தலைமை தாங்கிய மார்ஷா மிலானி, பஹாவுல்லாவின் கித்தாப்-இ-அக்டாஸை தோக் பிஸினில் கிடைக்கச் செய்வதற்கான முயல்வை விவரிக்கின்றார்: “(பஹாவுல்லாவின்) பல எழுத்துக்களை இந்த மொழியில் மொழிபெயர்ப்பதில் பல வருடகால அனுபவத்திற்குப் பிறகே, அதிப்புனித நூலின் பொழிபெயர்ப்பு வேலையின் ஆரம்பம் சாத்தியமாயிற்று.

அவர் தொடர்கிறார்: “நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த தொக் பிஸின் மொழி பேசுபவர்கள் இதில் ஈடுபட்டனர். வெவ்வேறு மண்டலங்களின் உச்சரிப்பு, சொற்களஞ்சியம் மற்றும் இலக்கணத்தில் கணிசமான வேறுபாடுகள் இருப்பதால், இவர்கள் செயல்முறையில் நெருக்கமாக ஈடுபட்டனர்.”

2017 இல் தொடங்கிய ஓர் உன்னிப்பான சுத்திகரிப்பு மற்றும் மறுஆய்வு செயல்முறை, தோக் பிஸின் மொழிபெயர்ப்பு இந்த மொழியைப் பேசுபவர்கள் அனைவருக்கும் நன்கு தெரிந்திருப்பதை உறுதி செய்துள்ளது என திரு. இக்கோய்ரேரே விளக்கினார். “கடவுளின் வார்த்தை எல்லையற்ற ஆற்றல் கொண்டது. தன்மைமாற்றும் ஆற்றல் அதற்கு உண்டு” என்று திரு. இக்கோய்ரேரே தொடர்கிறார். “பாப்புவா நியூ கினியில் உள்ள மக்களின் வாழ்க்கையிலும் அவர்கள் வாழும் சமூகங்களிலும் குறிப்பிடத்தக்க விளைவுகள் ஏற்படும் என நான் நினைக்கிறேன்.”

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1566/

ஒரு தெய்வீகக் காதல் கதை


என் இனிய அன்பே … (நாம்) பிரிந்த நேரம் முதற்கொண்டு வர்ணிக்க முடியாத அளவிற்குத் துக்கம் கடுமையாகியுள்ளது… (பாப் பெருமானார் தமது மனைவிக்கு எழுதிய கடிதம். H.M. Balyuzi, Khadijih Bagum: Wife of The Bab)

(இங்கு வெளிப்படுத்தப்படும் சில கருத்துகள் தனிநபர் கருத்துகளாகும், சில தருணங்கள் தவிர்த்து அவை அதிகாரபூர்வ கருத்துகளைப் பிரதிநிதிக்கவில்லை.)

இறைத்தூதர்கள் இருவிதமான தன்மைகளைக் கொண்டுள்ளனர் என்பது நமக்குத் தெரியும். ஒருபுறம் அவர்கள் கடவுளின் நிலையில் செயல்படுகின்றனர். மறுபுறம் அவர்கள் மனித நிலையில் வாழ்கின்றனர். மனித நிலையில் எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருக்கும் அதே உணர்வுகளும் விருப்பங்களும் வேதனைகளும் தேவைகளும் அவர்களுக்கும் இருக்கின்றன. சாதாரன மனிதர்களைப் போன்றே அவர்களும் திருமணம் புரிந்துகொள்கின்றனர், பிள்ளைகளைப் பெற்றுக்கொள்கின்றனர். பஹாவுல்லாவும் இது போன்றே வாழ்ந்தார், திருமணம் புரிந்துகொண்டார், பிள்ளைகள் பெற்றார், வாழ்க்கையில் அன்பு, துன்பம், சித்திரவதை ஆகியவற்றை அனுபவித்தார்.

அதே போன்று பாப் பெருமானாரும் இவ்வுலகில் ஒரு மனித வாழ்க்கை வாழ்ந்தார். திருமணம் புரிந்துகொண்டார். திருமண வாழ்வைப் பொறுத்தமட்டில் பாப் பெருமானாரின் வாழ்க்கை சற்று வேறுபட்டதாகும். பஹாவுல்லாவுக்கு அவரது தமக்கையார் பெண் பார்த்து ஆஸிய்யா காஃனுமைத் திருமணம் செய்து வைத்தார். பாப் பெருமானாரின் வாழ்க்கைத் துணைவியை அவரது தாயாரே தீர்மானித்து அவருக்குத் திருமணம் செய்து வைத்தார். ஆனால், பாப் பெருமானாரும் அவரது வருங்கால மனைவியும் அறிமுகமற்றவர்கள் அல்ல. குழந்தைப் பருவம் முதற்கொண்டே அவர்கள் ஒருவர் மற்றவருடன் நன்கு பழக்கமானவர்கள்.

பாப் பெருமானாரும் அவரது மனைவியான கத்திஜா பேகம் இருவரும் உறவினர்கள் ஆவர். அவர்களின் குடும்பத்தினர் அக்கம் பக்கத்தினராக இருந்தனர். அதன் காரணமாக பாப் பெருமானாரும் அவரது மனைவியும் குழந்தைப் பருவம் முதல் ஒன்றாக வளர்ந்தனர், ஒன்றாக விளையாடினர். ஆனால், அவர்களுக்கு வயது வந்தபோது, ஒரு வயது வந்த ஆணும் பெண்ணும் ஒருவர் மற்றவருடன் நெருங்கிப் பழகக் கூடாது என்னும் இஸ்லாமிய விதியைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டியதாயிற்று. பாப் பெருமானாரின் பதின்ம வயதில் அவர் தமது மாமன்மார்களின் வணிகத்தைக் கவனிப்பதற்காக புஷீர் நகரத்திற்கு சென்றார். (அப்துல்-பஹாவின் மனைவியான முனிஃரி கானும், தமது திருமணத்திற்கு முன் அக்காநகர் செல்லும் வழியில் பாப் பெருமானாரின் இல்லத்தில் கத்திஜா பேகத்துடன் சிறிது காலம் தங்கியிருந்தார். பாப் பெருமானார் புஷீர் நகரம் செல்வதற்கு முன் அவரது தாயார் கத்திஜா பேகத்தின் வீட்டிற்கு பெண் கேட்பதற்காக வந்தார் என கத்திஜா பேகம் கூறியதாக முனிரி கானும் தமது நினைவுக்குறிப்புகளில் விவரிக்கின்றார். பாப் பெருமானார் கர்பிலாவிலிருந்து ஷிராஸ் திரும்பிய பின்னரே அவர் தாயார் பெண் கேட்பதற்காக கத்திஜா பேகத்தின் வீட்டிற்குச் சென்றதாக வேறு குறிப்புகள் கூறுகின்றன. ஒரு வேளை பாப் பெருமானாரின் தாயார், பாப் பெருமானார் புஷீர் செல்வதற்கு முன்பாக அவருக்குக் கத்திஜா பேகத்தை நிச்சயம் செய்திட விரும்பியிருக்கலாம், பின்னர் அவர் கர்பிலாவிலிருந்து ஷிராஸ் திரும்பியவுடன் திருமண ஏற்பாடுகளை கவனித்திருக்கலாம்.)

கத்திஜா பேகத்தின் திருமணம் குறித்து முனிஃரி கானும் வினவிய போது, பாப் பெருமானாரின் தாயார் தம்மைப் பெண் கேட்பதற்காக வருவதற்கு சில காலத்திற்கு முன்பு கத்திஜா பேகம் கனவு ஒன்றைக் கண்டார் என கத்திஜா பேகம் கூறுகின்றார்.

“ஒரு நாள் இரவு, நான் கனவுலகில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்த போது, நபி முகம்மது அவர்களின் மகளான பாத்திமா, அவ்வில்லத்து பெண்களுள் ஒருவர் அவரது மகனைத் திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டுமெனும் விருப்பத்துடன்  அவர்களின் இல்லத்திற்கு வருகின்றார். என் சகோதரிகளும் நானும் அவரை வாஞ்சையுடனும் மரியாதையுடனும் வரவேற்றோம். அவர் அமர்ந்த பிறகு, எங்களை உன்னிப்பாகக் கவனித்தார், பின்னர் இருக்கையிலிருந்து எழுந்து வந்து என் நெற்றியில் முத்தமிட்டார்.” Munirih Khanum, Episodes in the life of Munirih Khanum, Marriage of Khadijah to the Bab, pp. 32-33.

பாப் பெருமானாரின் மனைவி அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கும் தளம்

“அடுத்தநாள் காலை, நான் எழுந்த போது நான் காற்றில் மிதப்பது போன்ற உணர்வை அடைந்தேன். ஆனால், நான் கண்ட கனவை யாரிடமும் கூறுவதற்கு எனக்கு வெட்கமாக இருந்தது. அதே நாள் பிற்பகலில் பாப் பெருமானாரின் தாயார் எங்கள் இல்லத்திற்கு வந்தார். என் சகோதரிகளும் நானும் அவரை வரவேற்கச் சென்றோம். ஆச்சரியப்படும் வகையில் அவர் நான் கனவில் கண்ட அதே விதத்தில் தமது இருக்கையை விட்டு எழுந்து, புன்னகையுடன் என்னிடம் வந்து, என் நெற்றியில் முத்தமிட்டு என்னை அரவணைத்தார். சிறிது சம்பாஷனைக்குப் பிறகு அவர் விடைபெற்றார். என் மூத்த சகோதரி, பாப் பெருமானாரின் தாயார் என்னைத் தமது மகனுக்குப் பெண் கேட்டு வந்தார் என என் காதில் முனுமுனுத்தார். “நான் எத்தகைய பாக்கியசாலி” என்றேன் . அதன் பின்னர் முன்னிரவில் நான் கண்ட கனவைப் பற்றி கூறி, இந்தக் கனவு நனவாகியது என் உள்ளத்திற்கு பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனக் கூறினேன்.” – Munirih Khanum, Episodes in the life of Munirih Khanum, Marriage of Khadijah to the Bab, pp. 32-33.

திருமணத்திற்கு முன் ஒரு சாதாரன பெண்ணாக வாழ்த்து வந்த கத்திஜா பேகத்தின் மனதில் தமது வருங்கால கணவர் குறித்து பலவித எண்ணங்கள் தோன்றியிருக்கும். தமக்கு ஏற்கனவே அறிமுகமான பாப் பெருமானாரின் அற்புத குணங்களை அறிந்திருந்த அவர் தமது எதிர்கால வாழ்க்கை குறித்து என்னென்னவோ கனவுகள் கண்டிருப்பார்.

விரைவில் 23 வயதான பாப் பெருமானாருக்கும், 20 வயதாகியிருந்த கத்திஜா பேகத்திற்கும் 25 ஆகஸ்ட் 1842-இல் திருமணம் நடைபெற்றது; இருவரும் ஒருவர் மற்றவர் மீது கொண்ட அன்பில் இலயித்திருந்தனர். ஆனால், திருமணம் நடைபெற்ற சில காலத்திற்குள் கத்திஜா பேகம் ஓர் அச்சுறுத்தும் கனவு ஒன்றைக் கண்டார். அக்கனவில், ஒரு பயங்கரமான சிங்கம் அவரது வீட்டு முற்றத்தில் தோன்றியது. கத்திஜா பேகம் அதன் கழுத்தை தமது கரங்களால் இருகப் பற்றிக்கொண்டார். அந்த சிங்கம் அவரை இரண்டரை முறை அம்முற்றத்தைச் சுற்றி இழுத்து வந்தது. அடுத்த நாள் விடிந்தவுடன் தமது கனவரிடம் அப்பயங்கர கனவு பற்றி கூறினார். பாப் பெருமானார் அக்கனவின் அர்த்தம் குறித்து விளக்கினார் – அவர்களின் இல்லற வாழ்க்கை இரண்டரை வருடங்களுக்கு மேல் நீடிக்காது. இவ்வாறாக, வரப்போகும் பல இன்னல்களுக்கு அத்தம்பதியர் தயாராகினர்; அவர்களின் வாழ்க்கையில் அதிலிருந்து ஒரு திருப்பமும் ஏற்பட்டது.

ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு கத்திஜா பேகம் கர்ப்பமுற்றார், அவரது தலை பிரசவகாலம் நெருங்கியது. பிரசவத்தின் போது கத்திஜா பேகம் பிரசவ வேதனையால் பெரிதும் அவதியுற்றார்; அது அவருக்கும் அவர்களின் குழந்தைக்கும் ஆபத்தை விளைவிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. அச்சமுற்ற பாப் பெருமானாரின் தாயார் தம் மகனிடம் சென்று முறையிட்டு, தாய் சேய் இருவரையும் காப்பாற்றும்படி அவரை வேண்டினார். பாப் பெருமானார் ஒரு கண்ணாடியை எடுத்து அதில் ஒரு பிரார்த்தனையை எழுதினார். அக்கண்ணாடியை தமது மனைவி கத்திஜாவின் முகத்திற்கெதிரே காண்பிக்கும்படி கூறினார். விரைவில் ஓர் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அதற்கு அஹமத் எனப் பெயரிட்டனர். ஆனால் , பிரசவத்திற்குப் பின் சில காலத்திற்குள் அக்குழந்தை இறந்துவிட்டது.

பாப் பெருமானாரின் மகன் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கும் இடத்தை படத்தில் காணப்படும் மரம் குறிக்கின்றது

தாயையும் சேயையும் ஒன்றாகக் காப்பாற்றவில்லை என பாப் பெருமானாரின் தாயார் அவர்மீது மிகவும் கோபமுற்றார். அதற்கு பாப் பெருமானார், தமக்கு பிள்ளைப் பேறு கிடையாது என்பது இறைவனால் விதிக்கப்பட்டுள்ளது எனக் கூறினார்.

அதன் பின்னர், தமது இளம் மனைவியின் மீது அபரித அன்புடைய பாப் பெருமானார், ஆறுதலளிக்கும் இச்சொற்களை அவருக்கு எழுதினார்:

“நல்லன்புக்கு உரியவரே! அதிவிழுமிய நினைவுகூர்தலின் அருளுக்குப் பெரிதும் மதிப்பளிப்பீராக, ஏனெனில் அது அன்புக்குரியவரான கடவுளிடமிருந்து வருகின்றது. நீர் அதிபெரும் உண்மையான, உண்மை சமயத்திற்குக் கீழ்ப்படிவீராயின் நீர் மற்ற பெண்களைக் போல் இருந்திட மாட்டீர். நாள்களுக்கெல்லாம் புராதனமானவரினால் உமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பெரும் அருட்கொடையை உணர்ந்து, கடவுளால் நேசிக்கப்படும் நல்லன்புக்குரியவரின் துணைவியாக இருப்பதில் பெருமை கொள்வீராக. சர்வ ஞானியும், முற்றிலும் புகழப்படுபவரான கடவுளிடமிருந்து உமக்கு வரும் இந்த மகிமையே உமக்குப் போதுமானது. பாப் பெருமானாருக்கும் அவரது குடும்பத்திற்கும் ஆண்டவர் விதித்துள்ளவற்றின்பால் பொறுமையுடன் இருப்பீர். மெய்யாகவே, உமது மகன் அஹமத், பரிசுத்த சொர்க்கத்தில் அதிவிழுமியவரான பாத்திமாவிடம் இருக்கின்றான்.” – H.M. Balyuzi, The Bab, p. 47

ஆன்மீக முதிர்ச்சியும் அறிவொளியும் பெற்றிருந்த கத்திஜா பேகம், தமது கணவர் மற்ற மனிதரைப் போன்ற ஒரு மனிதரல்ல என்பதை அவதானித்திருந்தார். ஆனால் எந்த அளவுக்கு என்பதை ஒரு மறக்கமுடியாத இரவுவரை அவரால் அறிந்துகொள்ள முடியவில்லை. பாப் பெருமானார் தமது அருட்பணியைப் பிரகடனம் செய்வதற்குச் சில காலத்திற்கு முன், கத்திஜா பேகத்திற்கு தமது கணவரால்  ஓர் அற்புத நிகழ்வு உண்டாயிற்று. ஒரு நாள் பின்மாலை நேரத்தில் பாப் பெருமானார் அவர்களின் படுக்கையை விட்டு எழுந்து சென்று வெகு நேரம் ஆகியும் திரும்பிவரவில்லை. கவலையுற்ற கத்திஜா பேகம், அவரைத் தேடுவதற்கு ஆரம்பித்தார். “இரட்டை தெய்வீக மரங்கள்” என்னும் நூலில் பின்வருமாறு விவரிக்கப்படுகின்றது:

… வீட்டின் உப்பரிகையிலுள்ள அறை ஒளியில் மூழ்கியிருப்பதை அவர் கண்டார். இந்த ஒளியின் மூலாதாரம் எது, மற்றும் விளக்குகள் எங்கிருந்து வந்தன, என அவர் தம்மைத் தாமே கேட்டுக்கொண்டார். ஆனால் இது கண்களால் பார்க்கக்கூடிய ஒளியல்ல; அது தெய்வீக ஒளி; அதை அவர் தமது வெளிக்கண்களால் பார்க்கவில்லை, அதைத் தமது அகப்பார்வையினால் உணர்ந்தார். … அங்கு உலகைப் பிரகாசிக்க செய்யும் சூரியன், ஒளிவீசும் சந்திரன் அறையின் நடுவில், கரங்களை உயர்த்தியவாறு நின்றுகொண்டிருந்தது. அவரிலிருந்து வெளிப்பட்ட கண்களைக் கூசச் செய்யும் ஒளியின் மீது கத்திஜா பேகத்தின் பார்வை குத்திட்டிருந்த அதே வேளை, பிரமிப்பும் பயமும் கலந்த ஓர் உணர்வு அவரை ஆட்கொண்டது. அவர் படுக்கையறைக்குத் திரும்ப நினைத்தார், ஆனால் நகர முடியவில்லை. அவரது பிரமிப்பின் அதிகரிப்பானது அவரை ஸ்தம்பிக்கச் செய்தது. – quoted by Baharieh Rouhani Ma’ani, Twin Divine Trees, p. 34.

அடுத்த நாள் காலை, பாப் பெருமானார் அவரிடம் பின்வருமாறு கூறினார்:

எல்லாம் வல்ல இறைவன் எம்மில் வெளிப்பாடு காண்கின்றார் என்பதை அறிவாயாக. இஸ்லாமிய மக்கள் ஆயிரம் வருடங்களாக எதிர்ப்பார்த்து வந்த அந்த அந்த ஒருவர் யானே. கடவுள் எம்மை ஒரு மாபெரும் அருட்பணிக்காகப் படைத்துள்ளார்; அந்த தெய்வீக வெளிப்பாட்டை நீ கண்ணுற்றாய். அந்த நிலையில் எம்மை நீ கண்ணுறுவதை யான் விரும்பவில்லை எனினும், உனது உள்ளத்தில் சந்தேகத்திற்கும் தடுமாற்றத்திற்கும் சிறிதும் இடமில்லாமல் இருந்திட வேண்டுமென கடவுள் விதித்துள்ளார். – Ibid., p. 35

பாப் பெருமானார் உச்சரித்த இந்தச் சொற்களை செவிமடுத்தவுடனேயே அவரில் தாம் நம்பிக்கை கொண்டுவிட்டதாக கத்திஜா பேகம் விவரித்தார் … அவர் இதயம் அமைதியும் உறுதியும் அடைந்தது. பின்னர், பாப் பெருமானார், தாம் இல்லாத போதோ தமது பாதுகாப்பு குறித்து பயப்படும்போதோ கூறுவதற்குத் தமது அன்பிற்கினிய கத்திஜாவுக்கு ஒரு விசேஷப் பிரார்த்தனையை வெளிப்படுத்தினார். அதில் அவர்:

நீ குழப்பமடைந்துள்ள நேரத்தில், துயில்கொள்வதற்கு முன் இப்பிரார்த்தனையைக் கூறுக. யானே உனக்குப் பிரசன்னமாகி உனது குழப்பத்தைப் போக்குவேன், என குறிப்பிட்டிருந்தார். – Nabil, The Dawn Breakers, p. 143

பாப் பெருமானாரும் அவரது மனைவியான கத்திஜாவும் “விடியலின் நேரம்” – ஒரு புதிய உலக சமயத்தின் ஆரம்பம் – என அறியப்படும் ஒரு நேரத்தில் பெரும் தியாகம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையைப் பகிர்ந்துகொண்டனர். மதம் சார்ந்த கடுமையான துன்புறுத்தல், கட்டாயமான பிரிவு, புதிதாகப் பிறந்த மகவின் பேரிழப்பு ஆகியவற்றினூடே அவர்கள் இருவரும் ஒருவர் மற்றவர் மீதும் கடவுளிடமும் நிலையான பற்றுறுதியுடன் இருந்து வந்தனர். அத்தம்பதி பிரிவை எதிர்நோக்கும் போது உணர்ந்த துக்கத்தை பாப் பெருமானார் வர்ணிக்கின்றார்:

என் இனிய அன்பே … (நாம்) பிரிந்த நேரம் முதற்கொண்டு வர்ணிக்க முடியாத அளவிற்குத் துக்கம் கடுமையாகியுள்ளது… – H.M. Balyuzi, Khadijih Bagum: Wife of The Bab

சிறிது காலமே திருமணமாகி, ஒருவர் மற்றவர் மீது ஆழ்ந்த அன்புகொண்டிருந்த அந்த இளம் ஜோடி இவ்வுலகில் சிறிது காலமே ஒன்றாக இருந்தனர். ஆனால், அந்தக் குறுகிய காலத்தில் அவர்கள் தங்களுக்குக் கிடைத்த ஒவ்வொரு நாளையும் ஆராதித்து, எதிர்ப்பட்ட ஒவ்வொரு இன்னலையும் வெற்றிகொண்டனர். அவர்களின் அன்பு நித்திய காலமும் நீடிக்கும். அவர்கள் கடவுளின் எல்லா உலகங்களிலும் ஒன்றிணைந்திடுவர்

பாப் பெருமானார் தீர்க்கதரிசனமாக கூறியது போன்று, கத்திஜா பேகம் கண்ட கனவிற்கு இரண்டரை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பாப் பெருமானார் ஷிராஸ் நகரைவிட்டு நாடுகடத்தப்பட்டார். அப்போது கத்திஜா பேகத்திற்கு 23 வயதுதான் ஆகியிருந்தது.

1850-ஆம் வருடம் பாப் பெருமானார் தியாகமரணமுற்றார். ஆனால் தாம் விதவையாகிவிட்டோம் என்னும் எண்ணம் சிறிதுமின்றி தமது நாயகரின் சமயத்திற்கு தம்மால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்து, பஹாவுல்லாவினால், கைரூ’ன் நிஸா (பெண்களுள் அதி சத்தியவதி) என்னும் பெயர் வழங்கப்பட்டு, அப்பெயரை, வேறு எவருமே–பாப் பெருமானாரின் தாயைத் தவிர– பயன்படுத்தக்கூடாது எனவும் தடைவிதிக்கப்பட்டது.

அப்துல்-பஹா மறைவின் நூற்றாண்டுக்கால அனுசரிப்பு: புனித நிலத்தில் நடைபெற்ற நினைவேந்தல் நிகழ்வு பற்றிய ஓர் ஆவணப்படம்


10 Decemebr 2021

பஹாய் உலக மையம் — ‘அப்துல்-பஹா விண்ணேற்றத்தின் நூற்றாண்டுகால நினைவேந்தல் அனுசரிப்புக்கான ஒன்றுகூடல் பற்றிய ஒரு சிறு ஆவணப்படம் இன்று வெளியிடப்பட்டது.

இந்த 13 நிமிட ஆவணப்படம், உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகள் மற்றும் மண்டலங்களைச் சேர்ந்த பஹாய் சமூகங்களின் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்ட ஆன்மீக ரீதியிலான நூற்றாண்டுகால கூட்டத்தின் தருணங்களை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

படத்தை மேலேயும் யூடியூபிலும் பார்க்கலாம்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1565/

அப்துல்-பஹா மறைவின் நூற்றாண்டுக்காலம்: தேசிய நினைவேந்தல்கள் அமைதியின் முன்னோடிக்கு மரியாதை செலுத்துகின்றன


9 டிசம்பர் 2021

கின்ஷாஸா, கொங்கோ ஜனநாயக குடியரசு — உலகளாவிய நிலையில் உள்ளூர்களில் நடைபெற்ற நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளுடன், உலகம் முழுவதும் நடைபெற்ற தேசிய ஒன்றுகூடல்கள், அப்துல்-பஹாவினால் எடுத்துக்காட்டப்பட்ட சர்வலோக கொள்கைகளை ஆராய்வதற்கு அரசாங்க அதிகாரிகள், மத சமூகங்களின் தலைவர்கள், கல்விமான்கள், பத்திரிக்கையாளர்கள், பொது சமூக பிரதிநிதிகள் ஒன்றுதிரட்டியுள்ளன.

சமீபமாக நடைபெற்ற பல தேசிய நினைவேந்தல்களிலிருந்து சில மாதிரிகளின் சிறப்பம்சங்கள் கீழே மேலோட்டமாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.

கொங்கோ ஜனநாயக குடியரசு

கொங்கோ ஜ.கு. பஹாய்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நூற்றாண்டுக்கால தேசிய நினைவேந்தல் நிகழ்வில் சமுதாய அகப்பிணைவு குறித்த கருப்பொருளில் உரைகளும் வழங்கல்களும் நடைபெற்றன. கருத்தரங்கு ஒன்றில் மனிதகுல ஒற்றுமை போன்ற கொள்கைகள் ஆராயப்பட்டன.

In the top-left image is Alex Kabeya, a member of the Bahá’í National Spiritual Assembly of the DRC (top-left) with other quests. The gathering included a delegation of 10 traditional chiefs (two of whom are pictured bottom-left). A choral group from Kinshasa (bottom-right) performed songs about the life and teachings of ‘Abdu’l-Bahá.

மேலே இடப்பக்கம் தே.ஆ.சபையின் உறுப்பினர் ஒருவரான அலெக்ஸ் கபேயா மற்ற விருந்தினர்களுடன் காணப்படுகின்றார். அவர்களுள் பத்து பாரம்பரிய தலைவர்களும் இருந்தனர். பாடல் குழு ஒன்று அப்துல் பஹாவின் வாழ்க்கை மற்றும் போதனைகள் பற்றிய பாடல்களை வழங்கியது.

Pictured here are some of the panelists of the discussion on social cohesion. Left to right: Prince Evariste Bekanga, Secretary-General of the National Alliance of Traditional Authorities of the Congo; Christelle Vuanga, Member of the Parliament of the DRC and chair of the parliamentary commission for human rights; Abbot Donatien Nshole, Secretary-General of the Catholic National Episcopal Conference of the Congo.

கருத்தரங்கு பங்கேற்பாளர்கள் சிலர் மேலே காணப்படுகின்றனர்.

ஃபின்லாந்து

நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளில் ஒரு பகுதியாக, “அமைதிக்கு யார் பொறுப்பாளி?” எனும் தலைப்பில் ஒரு கருத்தரங்கு நடைபெற்றது. அதில் மனிதகுல ஒருமை மற்றும் சர்வலோக அமைதி பற்றிய அப்துல்-பஹாவின் எழுத்துகளில் கவனம் செலுத்தப்பட்டன. இதில் 100 பேர் கலந்துகொண்டதுடன் நிகழ்வு நாடு முழுவதும் ஒளிபரப்பப்பட்டது.

Seen in the top image of this collage are the panelists at the seminar: Safa Hovinen, a member of the Bahá’í National Spiritual Assembly of Finland; Maryan Abdulkarim, prominent national journalist; Kamran Namdar, professor of education at Mälardalen University in Sweden; Miriam Attias, community mediator and leader of the depolarize.fi project.

மேலே கருத்தரங்கு பங்கேற்பாளர்களுள்: சாஃபா ஹோவினென், தேசிய ஆன்மீக சபையின் உருப்பினர்; பிரபல பத்திரிக்கையாளர் மார்யான் அப்துல்கரிம்; கம்ரான் நம்தார், சுவீடன் நாட்டின் மாலார்தலென் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர்; மற்றும் மிரியம் அத்தியாஸ், சமூக இடையீட்டாளர்…

இந்தியா

இந்தியாவில் உள்ள பஹாய் பொது விவகார அலுவலகத்தால் “மதம், அமைதி மற்றும் பிறமையின் முடிவு” என்ற தலைப்பில் ஒரு சிம்போசியம் நடத்தப்பட்டது, இது அமைதியை நிலைநாட்டுவதிலும் தப்பெண்ணத்தை வெல்வதிலும் மதத்தின் பங்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது. பாராளுமன்ற உறுப்பினர், முன்னாள் அரசாங்க அதிகாரி மற்றும் கல்வியாளர்கள் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

The bottom-left image shows panelists Geeta Gandhi Kingdon of the Institute of Education at University College, London (left), and Kabir Saxena of the Tushita Mahayana Meditation Centre, New Delhi (right).   The bottom-right image shows (left to right): Nilakshi Rajkhowa of the Bahá’í Office of Public Affairs and Panelists Amar Patnaik, Member of Parliament; Arash Fazli of the Bahá’í Chair for Studies in Development at Devi Ahilya University, Indore; Bindu Puri, professor of Philosophy at Jawaharlal Nehru University; Col. Dr. D. P. K. Pillay, Research Fellow, Manohar Parikkar Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi.

கீழ்-இடது படத்தில், லண்டனில் உள்ள பல்கலைக்கழகக் கல்லூரியில் உள்ள கல்வி நிறுவனத்தின் கீதா காந்தி கிங்டன் (இடது) மற்றும் புது தில்லியின் துஷிதா மஹாயான தியான மையத்தின் கபீர் சக்சேனா (வலது) ஆகியோரைக் காட்டுகிறது.

கீழ் வலது படம் காட்டுவது (இடமிருந்து வலமாக): பஹாய் பொது விவகார அலுவலகத்தின் நிலாக்ஷி ராஜ்கோவா மற்றும் குழு உறுப்பினர்கள் அமர் பட்நாயக், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்; இந்தூரில் உள்ள தேவி அஹில்யா பல்கலைக்கழகத்தின் வளர்ச்சிக்கான பஹாய் சேர் அராஷ் ஃபஸ்லி; பிந்து பூரி, ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் தத்துவப் பேராசிரியர்; கர்னல் டாக்டர். டி.பி.கே.பிள்ளை, மனோகர் பரிக்கர் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் டிஃபென்ஸ் ஸ்டடீஸ் அண்ட் அனாலிசஸ், புது டெல்லி.

கஸாக்ஸ்தான்

சகவாழ்வு என்ற கருப்பொருளில் கஜகஸ்தானில் ஒன்று நூர் சுல்தானிலும் மற்றொன்று அல்மாட்டியிலும் நடத்தப்பட்ட இரண்டு வரவேற்புகளில் அரசாங்க அதிகாரிகள், மத அறிஞர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், கலைஞர்கள் மற்றும் பல்வேறு நம்பிக்கை சமூகங்களின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.

Attendees at the reception in Almaty included representatives of the Spiritual Administration of Muslims of Kazakhstan (center image, right), the Seventh-Day Adventist Church, the Krishna Consciousness Society (right image), and several other faith communities.

அல்மாட்டியில் நடந்த வரவேற்பில் கலந்துகொண்டவர்களில் கஜகஸ்தானின் முஸ்லிம்களின் ஆன்மீக நிர்வாகத்தின் பிரதிநிதிகள் (மையம், வலதுபுறம்), செவன்த்-டே அட்வென்டிஸ்ட் சர்ச், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் சொசைட்டி (வலது படம்) மற்றும் பல நம்பிக்கை சமூகங்கள்.

The reception in Nur-Sultan included a screening of the film Exemplar. Following the screening, Dina Oraz, a poet, stated: “‘Abdu’l-Bahá upheld the principle of unity and equality between all men and women. He did not divide people. He taught them to respect each other and challenged prejudices. He was an example for others through his words and actions.”

நூர்-சுல்தானில் நடந்த வரவேற்பில் எக்ஸெம்ப்ளர் படத்தின் திரையிடல் இருந்தது. திரையிடலைத் தொடர்ந்து, ஒரு கவிஞரான டினா ஓராஸ் கூறினார்: “‘அப்துல்-பஹா அனைத்து ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான ஒற்றுமை மற்றும் சமத்துவக் கொள்கையை நிலைநிறுத்தினார். அவர் மக்களைப் பிரிக்கவில்லை. அவர் ஒருவரையொருவர் மதிக்கக் கற்றுக் கொடுத்தார் மற்றும் தப்பெண்ணங்களுக்கு சவாலிட்டார். அவர் தனது வார்த்தைகள் மற்றும் செயல்களால் மற்றவர்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருந்தார்.

சிங்கப்பூர்

சிங்கப்பூரில் உள்ள பஹாய் வெளிவிவகார அலுவலகத்தால் நடத்தப்பட்ட ஒரு கூட்டம், ‘அப்துல்-பஹா தமது செயல்களின் மூலம் மனிதநேயத்தின் ஒருமையை எவ்வாறு மேம்படுத்தினார் என்பதை ஆராயும் வட்டமேசை உரையாடல்களுக்கு அரசு அதிகாரிகள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு நம்பிக்கை சமூகங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் உட்பட பல்வேறு சமூக நடிகர்களை ஒன்றிணைத்தது.

In this collage, the top-left image shows Meiping Chang of the Bahá’í Office of External Affairs speaking at the gathering. In the bottom-right image, a youth presents a poetic reading. Diverse social actors can be seen in the bottom-left image.

இந்தப் படத்தொகுப்பில், பஹாய் வெளிவிவகார அலுவலகத்தின் மீபிங் சாங் கூட்டத்தில் பேசுவதை மேல் இடது படம் காட்டுகிறது. கீழ் வலது படத்தில், ஓர் இளைஞன் ஒரு கவிதையை வாசிக்கின்றான். பலதரப்பட்ட சமூக நடிகர்களை கீழ் இடது படத்தில் காணலாம்.

தென் ஆப்பிரிக்கா

தென்னாப்பிரிக்காவில், ‘அப்துல்-பஹா மறைவின் நினைவேந்தல் சமூகத்தில் மதத்தின் பங்கு, குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் ஆண்களின் சமத்துவத்தை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகிறது.

இந்த கூட்டத்தில் அரசாங்கம், மத சமூகங்கள், சிவில் சமூகம் மற்றும் தொழில்துறை பிரதிநிதிகள் அடங்குவர். நாட்டின் தொழில் துறையின் ஆலோசகரான Kgothatso Ntlengetwa கூறினார்: “பெண்களின் கல்வி மிகவும் முக்கியமானது, ஏனென்றால் தாய்தான் குழந்தையின் முதல் கல்வியாளர் என்னும் அப்துல்-பஹாவின் வார்த்தைகள் என்னைத் தொட்டன.”

Pictured here are attendees at the gathering. In the top-right image are Father Christophe Boyer  of the Catholic community (left) and Shemona Moonilal, a member of the Bahá’í Office of Public Affairs (right). In the lower-left image are Joshua Masha, a member of the Bahá’í National Spiritual Assembly of South Africa and Rev. Thandiwe Ntlengetwa.

கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் இங்கே படத்தில் உள்ளனர். மேல்-வலது படத்தில் கத்தோலிக்க சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஃபாதர் கிறிஸ்டோப் போயர் (இடது) மற்றும் பஹாய் பொது விவகார அலுவலகத்தின் உறுப்பினரான ஷெமோனா மூனிலால் (வலது). கீழ்-இடது படத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவின் பஹாய் நேஷனல் ஸ்பிரிச்சுவல் அசெம்பிளியின் உறுப்பினரான ஜோசுவா மாஷா மற்றும் ரெவ. தாண்டிவே ன்ட்லெங்கேட்வா ஆகியோர் உள்ளனர்.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்கள்

எக்ஸ்போ 2020, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ், துபாயில் இந்த ஆண்டு நடைபெறும் ஒரு பெரிய சர்வதேச கண்காட்சியில், நாட்டின் பஹாய் சமூகம் பல மத சமூகங்களின் பிரதிநிதிகளை “சகிப்புத்தன்மையை மேம்படுத்துவதில் மதம் சார்ந்த சமூகங்களின் பங்கை ஆராய்தல் மற்றும் சகவாழ்வு” எனும் ஓர் கண்காட்சியில் ஒன்றிணைத்து “

இந்த கலந்துரையாடல் அனைத்து மதத்தினரிடையேயும் நல்லிணக்கம் மற்றும் ஒத்துழைப்பின் கருப்பொருள்களை எடுத்துரைத்தது, ‘அப்துல்-பஹா தனது வாழ்நாள் முழுவதும் அதை மேம்படுத்தி வந்தார்.

The top image above shows the panelists (left to right): Surender Singh Kandhari, chairman of Guru Nanak Darbar Gurudwara, Dubai; Mr. Ross Kriel, a representative of the Jewish community in Dubai; Pandit Sahitya Chaturvedi, representative of the Hindu Community at Shri Krishna Temple; Ashis Kumar Barua, a senior member of the Buddhist Welfare Society, UAE; Bishop Paul Hinder, the Catholic Apostolic Vicar of Southern Arabia; and the moderator, Roeia Thabet of the UAE Bahá’í community.

ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கோவிலில் இந்து சமூகத்தின் பிரதிநிதி; ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் புத்த நலச் சங்கத்தின் மூத்த உறுப்பினர் ஆஷிஸ் குமார் பருவா; பிஷப் பால் ஹிண்டர், தெற்கு அரேபியாவின் கத்தோலிக்க அப்போஸ்தலிக்க விகார்; மற்றும் மதிப்பீட்டாளர், UAE பஹாய் சமூகத்தின் ரியா சபேட்.

கீழேயுள்ள படங்கள் எக்ஸ்போ 2020 இல் இளைஞர் பணியரங்கைக் காட்டுகின்றன, இது சமூக மாற்றத்திற்கு பங்களிப்பதில் இளைஞர்களின் பங்கு பற்றிய குழு விவாதத்திற்கு இணையாக பஹாய் சமூகத்தால் நடத்தப்பட்டது.

ஐக்கிய அரசு

யுனைடெட் கிங்டமில், பஹாய் சமயத்தின் அனைத்துக் கட்சி நாடாளுமன்றக் குழு, லண்டனில் உள்ள பார்லிமென்ட் மாளிகைக்கு அடுத்துள்ள போர்ட்குலிஸ் ஹவுஸில் வரவேற்பு அளித்து நூற்றாண்டு விழாவைக் குறித்தது. இந்த கூட்டத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் மத சமூகங்கள் மற்றும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் உட்பட 80 க்கும் மேற்பட்ட விருந்தினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

கலந்துகொண்டவர்களில் ஒருவரான சமயநம்பிக்கை அமைச்சர் கெமி படேனோக் கூறினார்: “அப்துல்-பஹாவின் நூற்றாண்டு விழாவை நினைவுகூரும் வகையில் இன்றைய வரவேற்பு நடைபெறுகிறது, அவர் தமது தந்தை பஹாவுல்லாவைப் போலவே அமைதி மற்றும் ஒற்றுமையை ஊக்குவித்திட தமது நேரத்தையும் முயற்சியையும் அர்ப்பணித்தார் . அவரது வாழ்க்கை இந்த நாட்டில் இன்று நாம் கொண்டிருக்கும் துடிப்பான பஹாய் சமூகத்திற்கு வழி வகுக்க உதவியது… மேலும் இது பொது வாழ்வில் முக்கிய பங்களிப்பை வழங்கும் ஒரு சமூகம்… எப்போதும் சமூகத்திற்கு தார்மீக அர்ப்பணிப்பை வெளிப்படுத்தும் நோக்கத்துடன்….

In the top-left image above, Shirin Fozdar-Foroudi of the Bahá’í National Spiritual Assembly of the UK (left) speaks with Tanmanjeet Singh Dhesi, MP, and Ruth Jones, MP.  The top-right image shows Kemi Badenoch, Minister for Faith, speaking at the gathering.

மேலே உள்ள மேல் இடது படத்தில், UK இன் பஹாய் தேசிய ஆன்மீக சபையின் ஷிரின் ஃபோஸ்தார்-ஃபோரௌடி (இடது) தன்மன்ஜீத் சிங் தேசி, MP மற்றும் ரூத் ஜோன்ஸ், MP ஆகியோருடன் பேசுகிறார்.

மேல்-வலது படத்தில், நம்பிக்கை அமைச்சர் கெமி படேனோக் கூட்டத்தில் பேசுவதைக் காட்டுகிறது.

UK பஹாய் சமூகத்தின் இரண்டு உறுப்பினர்களான ஜிம் ஷானன், MP மற்றும் சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான அனைத்துக் கட்சி நாடாளுமன்றக் குழுவின் தலைவர் (பின்புறம்-இடது), மார்ட்டின் விக்கர்ஸ், MP (நடுவில்) உடன் கீழ்-வலது படம் காட்டுகிறது. மற்றும் ஃபியோனா புரூஸ், பிரதம மந்திரியின் மதம் அல்லது நம்பிக்கை சுதந்திரத்திற்கான சிறப்பு தூதர் (முன்-வலது).

கீழ்-இடது படத்தில், மெதடிஸ்ட் சர்ச்சின் ரெவ். டாக்டர் ரெனால்டோ எஃப். லியோ-நெட்டோ UK பஹாய் சமூகத்தின் உறுப்பினருடன் பேசுகிறார்.

The reception included presentations by youth engaged in Bahá’í community-building activities about their efforts to serve their society (top-left), musical interludes (top-right), and a talk by Shirin Fozdar-Foroudi, member of the Bahá’í National Spiritual Assembly of the UK (bottom).

பஹாய் சமூகத்தை நிர்மாணிக்கும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள இளைஞர்கள் (மேல்-இடது), இசை இடையீடுகள் (மேல்-வலது) மற்றும் இங்கிலாந்தின் தேசிய ஆன்மீக சபை (கீழே) உறுப்பினரான ஷிரின் ஃபோஸ்தார்-ஃபரூடியின் உரை பற்றிய விளக்கக்காட்சிகள் இந்த வரவேற்பில் அடங்கும்.

சுவீடன்

A seminar to mark the centenary held at the Swedish Parliament by the country’s Bahá’í community brought parliamentarians, representatives of faith communities, and other social actors together to explore ‘Abdu’l-Bahá’s contributions to thinking on governance.

An interfaith panel moderated by Member of Swedish Parliament Thomas Hammarberg examined how the principle of the oneness of humanity can be the basis of new systems of governance.

The top-left image above shows the panel discussion. From to right: Chitra Paul, Hindu Forum Sweden; Shahram Mansoory, Swedish Bahá’í Community; Ute Steyer, The Official Council of Swedish Jewish Communities; Peter Lööv Roos, Church of Sweden; Anas Deneche, Islamic Cooperation Council; and the moderator, Member of Parliament Thomas Hammarberg.  In the bottom-right image, Augusto Lopez-Claros, executive director of the Global Governance Forum, can be seen giving keynote remarks at the gathering. Dr. Lopez-Claros highlighted that ‘Abdu’l-Bahá stressed inequality as a major challenge to governance.  The bottom-left image shows members of parliament Diana Laitinen Carlsson (left) and Mattias Vepsä (right).

The top-left image above shows the panel discussion. From to right: Chitra Paul, Hindu Forum Sweden; Shahram Mansoory, Swedish Bahá’í Community; Ute Steyer, The Official Council of Swedish Jewish Communities; Peter Lööv Roos, Church of Sweden; Anas Deneche, Islamic Cooperation Council; and the moderator, Member of Parliament Thomas Hammarberg.

In the bottom-right image, Augusto Lopez-Claros, executive director of the Global Governance Forum, can be seen giving keynote remarks at the gathering.

The bottom-left image shows members of parliament Diana Laitinen Carlsson (left) and Mattias Vepsä (right).

கென்யா

Attendees of the commemoration in Nairobi, Kenya, held by the Bahá’í Office of External Affairs of that country, included members of diverse faith communities. The main theme of discussion was on the role of religion in contributing to social harmony.

One of the attendees, Sr. Euphresia Mutsotso, a Catholic nun who attended the event, stated: “I am honored to celebrate the legacy of Abdu’l-Bahá who made sure that people’s dignity was enhanced, and that humanity was held as one.”

In the top-right and bottom left images, members of the Muslim, Christian, and Hindu communities are seen viewing an exhibit about ‘Abdu’l-Bahá. In the bottom-right image, Rev. Fr. Joseph Mutie of the Orthodox Church, Chair of the Inter-Religious Council of Kenya, is seen addressing the gathering.

In the top-right and bottom left images, members of the Muslim, Christian, and Hindu communities are seen viewing an exhibit about ‘Abdu’l-Bahá. In the bottom-right image, Rev. Fr. Joseph Mutie of the Orthodox Church, Chair of the Inter-Religious Council of Kenya, is seen addressing the gathering.

கிரிபாத்தி

The national commemoration in Kiribati focused on the role of young people in social transformation.

Among the attendees was President Taneti Mamau of Kiribati, who expressed his appreciation for Bahá’í educational initiatives that build the capacity of young people to serve their society.

In this collage, President Taneti Mamau of Kiribati is seen delivering a talk at the gathering (bottom-right).

In this collage, President Taneti Mamau of Kiribati is seen delivering a talk at the gathering (bottom-right).

லக்ஸம்பர்க்

The Bahá’ís of Luxembourg created an exhibit titled “The Perfect Example,” retracing ‘Abdu’l-Bahá’s life and exploring how the country’s Bahá’í community is striving to apply through community-building activities the principles He exemplified.

Attendees at the exhibit included government officials, representatives of faith communities and other prominent people.

Attendees at the exhibit included government officials, representatives of faith communities and other prominent people.

நெதர்லாந்து

The Bahá’í community of the Netherlands held an online gathering commemorating the life of ‘Abdu’l-Bahá and highlighting His call for equality and justice. The gathering brought to together over 40 people, including government officials, representatives of faith communities, academics, and civil-society organizations.

Breakout sessions allowed participants to explore topics including harmony, elimination of extremism and polarization, and new conceptions of economic life.

One of the panelists, Rabbi Albert Ringer of the Liberal Jewish Community of Rotterdam, said: “Harmony is an important concept in virtually all monotheistic religions. When ‘Abdu’l-Bahá speaks of harmony, diversity is a central concept. For Him, that diversity was not so much a form of chaos, but rather the potential source of great beauty.”

The image above shows some participants of the online seminar, including the panelists (top row, left to right): the moderator Karlijn van der Voort of the Bahá’í Office of Public Affairs, Rabbi Albert Ringer of the Liberal Jewish Community of Rotterdam, Bob de Wit of Nyenrode Business University, and Liam Stephens of VU University, Amsterdam.

The image above shows some participants of the online seminar, including the panelists (top row, left to right): the moderator Karlijn van der Voort of the Bahá’í Office of Public Affairs, Rabbi Albert Ringer of the Liberal Jewish Community of Rotterdam, Bob de Wit of Nyenrode Business University, and Liam Stephens of VU University, Amsterdam.

பெரு

The Bahá’í Office of External Affairs in Peru held an online seminar exploring aspects of ‘Abdu’l-Bahá’s talks and writings on the themes of racial prejudice and the equality of women and men.

Participants looked at these themes in the context of the pandemic and the significant role of religion in enabling people to transcend their differences, especially in times of crises.

Pictured here are participants of the online seminar, including (top row, left to right): Ambassador Juan Alvarez Vita, a former Peruvian diplomat; Laura Vargas, Executive Secretary of the Interreligious Council of Peru; Amin Egea, representing the Bahá’í community of Peru; and Nancy Tolentino, former vice-minister for women and vulnerable populations.

Pictured here are participants of the online seminar, including (top row, left to right): Ambassador Juan Alvarez Vita, a former Peruvian diplomat; Laura Vargas, Executive Secretary of the Interreligious Council of Peru; Amin Egea, representing the Bahá’í community of Peru; and Nancy Tolentino, former vice-minister for women and vulnerable populations.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1564/