வழிபாட்டு இல்லங்கள்: பஹாய் கோவில்கள் நினைவேந்தல்களுக்கான குவிமையங்கள் ஆகின


30 நவம்பர் 2021

அப்பியா, சமோவா – சமோவா தீவில் சனிக்கிழமை நள்ளிரவுக்குப் பிறகு, அப்பியாவில் உள்ள பஹாய் வழிபாட்டு இல்லம், உலகின் பஹாய் கோயில்களில் நூற்றாண்டு நினைவேந்தலுக்கான முதல் தளமாகியது.

அடுத்த 19 மணி நேரத்தில், தன்னா, வனுவாத்து, சிட்னி, ஆஸ்திரேலியா; பத்தம்பாங், கம்போடியா; புது டில்லி, இந்தியா; மாத்துண்டா சோய், கென்யா; கம்பாலா, உகாண்டா; பிராங்க்பர்ட், ஜெர்மனி; சாண்டியாகோ, சிலி; நோர்ட்டே டெல் கௌக்கா, கொலம்பியா; பனாமா நகரம், பனாமா; மற்றும் வில்மெட், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வழிபாட்டு இல்லங்கள்; ‘அப்துல்-பஹாவின் வாழ்க்கையைப் பற்றிய ஆழமான பிரதிபலிப்புக்காக பலதரப்பட்ட மக்களை ஒன்றிணைத்து, நினைவேந்தல்களின் மையப் புள்ளிகளாக மாறின.

கீழே உள்ள படங்களின் தொகுப்பு, உலகம் முழுவதும் உள்ள பஹாய் கோவில்களில் நடைபெறும் நூற்றாண்டு நினைவு நிகழ்வுகளின் ஒரு காட்சியை வழங்குகிறது.

அப்பியா, சமோவா

Stories about the life of ‘Abdu’l-Bahá were shared by people of all ages.
அப்துல்-பஹாவின் வாழ்க்கை பற்றிய கதைகள் எல்லா வயதினராலும் பகிர்ந்துகொள்ளப்பட்டன
Earlier in the day, a devotional program was held in the temple.
ஆரம்பத்தில் கோவிலில் ஒரு வழிபாட்டு நிகழ்வு நடைபெற்றது

தன்னா, வானுவாத்து

An interior view of the recently inaugurated House of Worship in Tanna, Vanuatu, during the centenary commemoration.
நூறாம் ஆண்டு நினைவேந்தலில் போது புதிதாக அர்ப்பணம் செய்யப்ப்டட தன்னா, வானுவாத்து வழிபாட்டு இல்லத்தின் உட்புற காட்சி
Attendees arriving for a program held at the temple the morning following the commemoration.
நினைவேந்தலுக்கு அடுத்தநாள் கோவிலில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வுக்கு வருகையாளரின் வரவு
The program was attended by government officials, representatives of national and local councils of chief, and members of civil society organizations.
இந்த நிகழ்வில் அரசாங்க அதிகாரிகள், தேசிய மற்றும் உள்ளூர் ஆட்சிமன்றங்களின் தலைவர்கள், பொது சமூக அமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்
Government officials, chiefs, and members of the Bahá’í community at the centenary program.
நுற்றாண்டு நிகழ்ச்சியில் அரசாங்க அதிகாரிகள், தலைவர்கள், பஹாய் சமூக உறுப்பினர்கள்

சிட்னி, ஆஸ்த்திரேலியா

The House of Worship in Sydney, Australia on the night of the commemoration.
நினைவேந்தல் இரவின் போது சிட்சி கோவிலின் காட்சி
Prayers and passages from the Bahá’í writings were read during the commemoration program.
நினைவேந்தல் நிகழ்வில் பிரார்த்தனைகளும் மேற்கோள்களும் வாசிக்கப்பட்டன
A special program was held at the House of Worship for children, which included children sharing stories about ‘Abdu’l-Bahá’s life.
கோவிலில் குழந்தைகளுக்கான ஒரு விசேஷ நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. குழந்தைகள் அதில் அப்துல்-பஹாவின் வாழ்க்கை பற்றிய கதைகளைப் பகிர்ந்துகொண்டனர்
The temple choir during the centenary program.
நினைவேந்தலில் கோவில் பாடகர் குழு

பத்தம்பாங், கம்போடியா

Area residents arriving at the House of Worship in Battambang for the afternoon centenary program.
நடுப்பகல் நினைவேந்தல் நிகழ்வுக்கு பத்தம்பாங் பகுதிவாசிகள் கோவிலுக்கு வருகின்றனர்
A devotional program at the House of Worship in Battambang.
பத்தம்பாங் கோவிலில் ஒரு வழிபாட்டு நிகழ்வு
Participants at the evening program.
மாலை நிகழ்வில் பங்கேற்பாளர்கள்

புது டில்லி, இந்தியா

A night view of the House of Worship, known as the “Lotus Temple” because of its design inspired by a lotus flower.
அதன் தாமரைப் பூ வடிவத்தினால் கமலாலயம் எனப்படும் கோவிலின் இரவுக் காட்சி
The centenary program at the New Delhi House of Worship included devotions and readings of passages from the Bahá’í writings.
புது டில்லி வழிபாட்டு இல்லத்தில் நடந்த நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சியில் வழிபாடு, பஹாய் வாசகங்களிலிருந்து மேற்கோள்களின் வாசிப்பு ஆகியவை அடங்கும்.
A choir performs as part of the formal commemoration program.
முறையான நினைவேந்தல் நிகழ்வில் ஒரு பாடல் குழு
A view of participants on a guided tour of the temple site, which includes an exhibit about ‘Abdu’l-Bahá.
அப்துல்-பஹாவைப் பற்றிய ஒரு கண்காட்சி உட்பட, கோவிலில் வழிகாட்டப்ப்ட்ட ஒரு விஜயத்தின் பங்கேற்பாளர்

மாத்துன்டா, சோய்

Bahá’í writings were then read during a devotional program inside the temple.
கோவிலில் வழிபாட்டு நிகழ்வின் போத் பஹாய் திருவாசங்கள் வாசிக்கப்பட்டன
The commemoration events also included musical performances by young people.
நினைவேந்தலில் இளைஞர்களின் இசை நிகழ்வு

கம்பாலா, உகாண்டா

Residents of Kampala arriving at the House of Worship for the commemoration program.
கம்பாலா வாசிகள் நினைவேந்தல் நிகழ்வுக்கு கோவிலுக்கு வருகின்றனர்
A view of attendees assembled inside the temple for the devotional program.
வழிபாட்டு நிகழ்வுக்காக கோவிலினுள் கூடியுள்ள வருகையாளர்களின் காட்சி
Following the devotional program, a gathering was held on the temple grounds where young people shared stories about the life of ‘Abdu’l-Bahá.
வழிபாட்டு நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து, ‘அப்துல் பஹாவின் வாழ்க்கை வரலாறுகளை இளைஞர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளும் கூட்டம் ஆலய மைதானத்தில் நடைபெற்றது.

பிராங்க்ஃபர்ட், ஜெர்மனி

An aerial view of the House of Worship in Frankfurt at night.
இரவில் பிராங்க்ஃபர்ட் கோவிலின் ஆகாய காட்சி
The formal centenary program was held inside the House of Worship.
முறையான நினைவேந்தல் நிகழ்வு கோவிலுக்குள் நடைபெற்றது
A special program for children included artistic activities, such as making lanterns.
லாந்தர்கள் செய்தல் போன்ற, குழந்தைகளுக்கான ஒரு விசேஷ கலை நடவடிக்கை

சாந்தியாகோ, சிலி

The House of Worship in Santiago, Chile, in the foothills of the Andes mountains.
ஆன்டிஸ் மலையடிவாரங்களில் உள்ள சாந்தியாகோ, சிலி கோவில்
The centenary program included prayers and readings of writings from the Bahá’í Faith.
நினைவேந்தல் நிகழ்வில் பஹாய் பிரார்த்தனைகளும் புனிதவாசகங்களும் உள்ளடங்கியிருந்தன
The temple choir in Chile chanting passages of the Will and Testament of ‘Abdu’l-Bahá put to music, composed for the occasion of the centenary.
கோவில் பாடல் குழு நினைவேந்தலுக்காக தொகுக்கப்பட்ட இசையமைக்கப்பட்ட அப்துல் பஹாவின் உயில் மற்றும் சாசனத்திலிருந்து பாடுகின்றனர்
Visitors during a guided visit of the temple site, which includes an exhibit about ‘Abdu’l-Bahá’s life.
கோவிலுக்கு வருகை தந்தோருக்கான வழிகாட்டப்பட்ட விஜயத்தில் அப்துல் பஹாவின் வாழ்க்கை குறித்த ஒரு கண்காட்சியும் இடம்பெற்றது

நோர்ட்டே டெல் கௌக்கா, கொலம்பியா

A night view of the local Bahá’í House of Worship in Norte del Cauca, Colombia.
கோவிலின் இரவுக் காட்சி
An interior view of temple during the devotional program of the evening.
மாலை வழிபாட்டு நிகழ்வில் கோவிலின் உட்புற காட்சி
Children and youth carrying out acts of service on the temple grounds in honor of the centenary, tending to the gardens surrounding the House of Worship.
கோவில் தளத்தில் நூறாம் நினைவாண்டை கௌரவிக்கும் வகையில் குழந்தைகளும் இளைஞர்களும் சேவை செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர்
In the weeks leading up to the commemoration, youth had been gathering at the House of Worship to study the writings of ‘Abdu’l-Bahá and reflect on His life of service to humanity.
நினைவேந்தலுக்கு முந்தைய வாரங்களில், இளைஞர்கள் ‘அப்துல்-பஹாவின் எழுத்துக்களைப் படிக்கவும், மனிதகுலத்திற்கான அவரது வாழ்க்கையைப் பற்றி சிந்திக்கவும் வழிபாட்டு இல்லத்தில் ஒன்றுகூடினர்.

பனாமா நகரம், பனாமா

Participants arriving at the House of Worship in Panama for the centenary program.
பனாமா கோவிலில் நினைவேந்தல் நிகழ்வுக்கு பங்கேற்பாளர்கள் வருகின்றனர்
The program included prayers and talks about ‘Abdu’l-Bahá’s life and work.
நிகழ்வில் பிரார்த்தனைகளும் அப்துல்-பஹாவின் வாழ்க்கை மற்றும் பணிகள் பற்றிய உரைகள் இடம்பெற்றன
Attendees viewing a presentation about ‘Abdu’l-Bahá in an ancillary building of the temple.
கோவிலின் துணைக் கட்டிடத்தில் ‘அப்துல்-பஹா’ பற்றிய விளக்கக்காட்சியைப் பார்க்கின்றனர்

வில்மட், ஐக்கிய அமெரிக்கா

An exterior view of the House of Worship in Wilmette, United States, as attendees arrive for the daytime commemoration program.
கோவலின் வெளிப்புற காட்சி. நினைவேந்தலுக்கான பகல் நிகழ்வுக்கு பங்கேற்பாளர்கள் வருகின்றனர்.
An interior view of the House of Worship in Wilmette and a choir performing at the evening program.
கோவிலின் உட்புற காட்சி. மாலை நிகழ்வில் பாடல் குழுவின் வழங்கள்
An exhibit about the temple’s connection to ‘Abdu’l-Bahá was presented. The cornerstone of the temple, placed by ‘Abdu’l-Bahá during His historic sojourn in North America in 1912, can be seen in these images.
அப்துல்-பஹாவுடனான கோவிலின் தொடர்பு பற்றிய ஒரு கண்காட்சி வழங்கப்பட்டது. இந்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் மிக்க வட அமெரிக்க விஜயத்தின் போது அப்துல்-பஹாவினால் வைக்கப்பட்ட கோவிலுக்கான அடிக்கல் இப்படத்தில் காணப்படுகின்றது

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1560/

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: