மதிப்பாய்வில் 2021: ஒரு வரலாற்று முக்கியத்தும் மிக்க ஆண்டு


31 டிசம்பர் 2021

பஹாய் உலகமையம் – 2021 முடிவடையும் நிலையில், பஹாய் உலகச் செய்திச் சேவையானது ‘அப்துல்-பஹா மறைவின் நூற்றாண்டு விழாவைக் குறிக்கும் ஒரு முக்கியமான ஆண்டைப் பற்றித் திரும்பிப் பார்க்கின்றது.

மனிதகுலத்தின் மீதான அன்பு மற்றும் சமூகத்திற்கான தன்னலமற்ற சேவையின் ‘அப்துல்-பஹாவின் உதாரணத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்களும் சமூகங்களும் மேற்கொண்ட எண்ணற்ற முயற்சிகளில் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே கீழே உள்ள படங்கள் காட்டுகின்றன.

சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான முயற்சிகளைப் பின்தொடர்தல்

இந்த ஆண்டு, பஹாய் சமூக மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டு முயற்சிகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களின் பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகளை செய்திச் சேவை அறிவித்தது..

(அன்பார்ந்த நண்பர்களே, நேரமின்மை காரணமாக இச்செய்தியை முழுமையாக மொழிபெயர்க்க இயலவில்லை. நேரம் கிடைக்கும் போது அவ்வப்போது மொழிபெயர்ப்பு மேற்கொள்ளப்படும்.)

An emergency committee established by the Bahá’í National Spiritual Assembly of Honduras early in the pandemic has been able to adapt to assist with new crises.

Despite ongoing conflict in the Central African Republic, the Bahá’ís of the country have been contributing to social progress, most recently forming an emergency committee to provide relief for fellow citizens.

Despite ongoing conflict in the Central African Republic, the Bahá’ís of the country have been contributing to social progress, most recently forming an emergency committee to provide relief for fellow citizens.

In an article titled “The struggle for their streets,” the Australian Broadcasting Corporation (ABC) highlighted the vibrant community life that is taking shape in a Sydney neighborhood through gatherings for prayer, discussion, and music, which has given rise to an initiative that produces songs expressing the youth’s highest aspirations for their society.

In an article titled “The struggle for their streets,” the Australian Broadcasting Corporation (ABC) highlighted the vibrant community life that is taking shape in a Sydney neighborhood through gatherings for prayer, discussion, and music, which has given rise to an initiative that produces songs expressing the youth’s highest aspirations for their society.

In Cambodia, the efforts of young adolescents to improve air quality and provide shelter from the heat had the added benefit of preventing a patch of road from eroding when floods hit.

In Cambodia, the efforts of young adolescents to improve air quality and provide shelter from the heat had the added benefit of preventing a patch of road from eroding when floods hit.

In New Zealand, youth engaged in Bahá’í community-building efforts have been inspiring their peers with music that responds to social issues that have been heightened during the pandemic.

In New Zealand, youth engaged in Bahá’í community-building efforts have been inspiring their peers with music that responds to social issues that have been heightened during the pandemic.

In Brazil, a group of youth participating in Bahá’í community-building efforts drew on government support to remove 12 tons of trash from the area around a local river.

In Brazil, a group of youth participating in Bahá’í community-building efforts drew on government support to remove 12 tons of trash from the area around a local river.

Participating in the discourses of society

This past year, the News Service covered a variety of stories on the efforts of the Bahá’í International Community and national Bahá’í communities worldwide to contribute to societal discourses.

At the 65th session of the UN Commission on the Status of Women, the contributions by the Bahá’í International Community (BIC) focused on the need for models of leadership to be reconceptualized and included a statement titled Leadership for a Culture of Equality, in Times of Peril and Peace.

At the 65th session of the UN Commission on the Status of Women, the contributions by the Bahá’í International Community (BIC) focused on the need for models of leadership to be reconceptualized and included a statement titled Leadership for a Culture of Equality, in Times of Peril and Peace.

A BIC film, titled “Glimpses into the Spirit of Gender Equality,” marked the 25th anniversary of the landmark Beijing Declaration and Platform for Action that resulted from the Fourth World Conference on Women in 1995. The film reflects on advances made toward the goals for gender equality articulated in the declaration.

BIC film, titled “Glimpses into the Spirit of Gender Equality,” marked the 25th anniversary of the landmark Beijing Declaration and Platform for Action that resulted from the Fourth World Conference on Women in 1995. The film reflects on advances made toward the goals for gender equality articulated in the declaration.

The BIC Brussels Office and the UN Food and Agriculture Organization initiated a seminar series to examine the relationship between agriculture, rural sustainability, and migration.

The BIC Brussels Office and the UN Food and Agriculture Organization initiated a seminar series to examine the relationship between agriculture, rural sustainability, and migration.

A BIC statement to the 59th session of the UN Commission for Social Development underscored the moral dimensions of technology.

A BIC statement to the 59th session of the UN Commission for Social Development underscored the moral dimensions of technology.

A gathering held by the BIC Brussels Office prompted discussion among municipal leaders and policymakers on the role of urban development in fostering social change in highly diverse neighborhoods.

A gathering held by the BIC Brussels Office prompted discussion among municipal leaders and policymakers on the role of urban development in fostering social change in highly diverse neighborhoods.

A discussion, titled “The Media, the Narrative, the People & their Leaders,” organized by the BIC, brought together journalists to explore how news media can build unity as part of the BIC’s wider efforts to contribute to the discourse on the role of media in society.

A discussion, titled “The Media, the Narrative, the People & their Leaders,” organized by the BIC, brought together journalists to explore how news media can build unity as part of the BIC’s wider efforts to contribute to the discourse on the role of media in society.

The BIC Addis Ababa Office brought together scientists and faith leaders to examine how science and religion can guide an effective response to the environmental crisis.

The BIC Addis Ababa Office brought together scientists and faith leaders to examine how science and religion can guide an effective response to the environmental crisis.

Representatives of the Bahá’í International Community participated in discussions at the COP26 climate summit, exploring the moral dimensions of climate action.

Representatives of the Bahá’í International Community participated in discussions at the COP26 climate summit, exploring the moral dimensions of climate action.

The Bahá’ís of Vanuatu brought together representatives of the Prime Minister’s Office and the Ministry of Education, village chiefs, and different social actors to reflect together on the role of moral education in society.

The Bahá’ís of Vanuatu brought together representatives of the Prime Minister’s Office and the Ministry of Education, village chiefs, and different social actors to reflect together on the role of moral education in society.

Over 2,000 women, men, youth, and children from Baraka, the Democratic Republic of the Congo, and the surrounding area gathered to explore insights about the advancement of women gained through the decades-long efforts of the Bahá’ís of the region aimed at social progress.

Over 2,000 women, men, youth, and children from Baraka, the Democratic Republic of the Congo, and the surrounding area gathered to explore insights about the advancement of women gained through the decades-long efforts of the Bahá’ís of the region aimed at social progress.

In the Guéra region of Chad, some 30 traditional chiefs from the area gathered in the village of Baro to discuss the future of their people.

In the Guéra region of Chad, some 30 traditional chiefs from the area gathered in the village of Baro to discuss the future of their people.

A national gathering on coexistence held by the Bahá’ís of Bahrain brought together Sheikh Khalid bin Khalifa Al Khalifa, representing the king of Bahrain, and other prominent people to reflect on ‘Abdu’l-Bahá’s call for peace.

A national gathering on coexistence held by the Bahá’ís of Bahrain brought together Sheikh Khalid bin Khalifa Al Khalifa, representing the king of Bahrain, and other prominent people to reflect on ‘Abdu’l-Bahá’s call for peace.

Members of Canada’s Bahá’í Office of External Affairs at the inauguration of the all-party interfaith caucus for a rare dialogue about the role of faith in governance.

Members of Canada’s Bahá’í Office of External Affairs at the inauguration of the all-party interfaith caucus for a rare dialogue about the role of faith in governance.

A unique forum initiated by the Bahá’ís of the United Arab Emirates has been bringing together religious leaders for profound discussions about the role of religion in society.

unique forum initiated by the Bahá’ís of the United Arab Emirates has been bringing together religious leaders for profound discussions about the role of religion in society.

In Papua New Guinea, an event marking World Religion Day brought together faith communities for a first-of-its-kind gathering to pave a path for greater harmony in their society.

In Papua New Guinea, an event marking World Religion Day brought together faith communities for a first-of-its-kind gathering to pave a path for greater harmony in their society.

The centenary of the first race amity conference held by the American Bahá’í community was marked by a three-day symposium exploring racial unity and social change.

The centenary of the first race amity conference held by the American Bahá’í community was marked by a three-day symposium exploring racial unity and social change.

A course offered by the Bahá’í Chair for World Peace at the University of Maryland has been exploring societal issues in the light of moral principles, such as the elimination of prejudice.

A course offered by the Bahá’í Chair for World Peace at the University of Maryland has been exploring societal issues in the light of moral principles, such as the elimination of prejudice.

In Australia, the Bahá’í Office of External Affairs has been stimulating profound discussions among government officials, social actors, journalists, faith communities, and others in gatherings across states and territories in the country.

In Australia, the Bahá’í Office of External Affairs has been stimulating profound discussions among government officials, social actors, journalists, faith communities, and others in gatherings across states and territories in the country.

The Bahá’ís of Malaysia have been fostering constructive dialogue among a cross-section of their society about how all people can contribute to greater social cohesion.

The Bahá’ís of Malaysia have been fostering constructive dialogue among a cross-section of their society about how all people can contribute to greater social cohesion.

The Bahá’í Office of External Affairs of Kazakhstan has been bringing together journalists for profound discussions on the ethical and moral dimensions of journalism within the broader context of creating a more cohesive society.

The Bahá’í Office of External Affairs of Kazakhstan has been bringing together journalists for profound discussions on the ethical and moral dimensions of journalism within the broader context of creating a more cohesive society.

In Slovakia, the Bahá’ís of that country have been exploring new conceptions of human nature, challenging common notions about migration and fostering greater participation of migrants in the life of society.

In Slovakia, the Bahá’ís of that country have been exploring new conceptions of human nature, challenging common notions about migration and fostering greater participation of migrants in the life of society.

A new research paper jointly released by the Bahá’í Chair for Studies in Development at Devi Ahilya University in Indore, India, and the Institute for Studies in Global Prosperity (ISGP) explores how communities draw on principles, such as the oneness of humankind and humanity’s interconnectedness with nature, in their efforts to contribute toward the common good.

A new research paper jointly released by the Bahá’í Chair for Studies in Development at Devi Ahilya University in Indore, India, and the Institute for Studies in Global Prosperity (ISGP) explores how communities draw on principles, such as the oneness of humankind and humanity’s interconnectedness with nature, in their efforts to contribute toward the common good.

The Bahá’í Nineteen Day Feast—regular gatherings dedicated to prayer, consultation, and fellowship—was added to Singapore’s intangible cultural heritage list, stimulating thinking in the country about consultation as a means for achieving greater unity among diverse groups of people.

The Bahá’í Nineteen Day Feast—regular gatherings dedicated to prayer, consultation, and fellowship—was added to Singapore’s intangible cultural heritage list, stimulating thinking in the country about consultation as a means for achieving greater unity among diverse groups of people.

The Bahá’ís of Azerbaijan launched “Discourse TV,” a video program featuring profound conversations on topics such as the equality of women and men and the role of media in society.

The Bahá’ís of Azerbaijan launched “Discourse TV,” a video program featuring profound conversations on topics such as the equality of women and men and the role of media in society.

A program prepared by the Bahá’ís of Chile and broadcast on a national media network offered perspectives on how people can remain hopeful and respond constructively to the health crisis.

A program prepared by the Bahá’ís of Chile and broadcast on a national media network offered perspectives on how people can remain hopeful and respond constructively to the health crisis.

A discussion series among journalists initiated by the Bahá’ís of Jordan inspired a new radio show that provides a public forum for the exploration of how to lead a coherent life and how to be a source of social good.

A discussion series among journalists initiated by the Bahá’ís of Jordan inspired a new radio show that provides a public forum for the exploration of how to lead a coherent life and how to be a source of social good.

A podcast by the Bahá’ís of Ireland titled Comhrá—meaning friendly conversation in Irish—has been providing a window into grassroots responses to issues facing society.

A podcast by the Bahá’ís of Ireland titled Comhrá—meaning friendly conversation in Irish—has been providing a window into grassroots responses to issues facing society.

The annual conference of the Association for Bahá’í Studies, held this year in Ottawa, Canada, brought together over 2,500 people to reflect on their efforts to contribute to a wide variety of areas of thought and discourse.

The annual conference of the Association for Bahá’í Studies, held this year in Ottawa, Canada, brought together over 2,500 people to reflect on their efforts to contribute to a wide variety of areas of thought and discourse.

Establishment of new Bahá’í National Spiritual Assemblies

This year saw the election of two new National Spiritual Assemblies.

At its first ever national convention, held in Zagreb, the Bahá’í community of Croatia elected the country’s Bahá’í National Spiritual Assembly.

At its first ever national convention, held in Zagreb, the Bahá’í community of Croatia elected the country’s Bahá’í National Spiritual Assembly.

The historic election of the first Bahá’í National Spiritual Assembly of Timor-Leste took place amid tireless efforts to respond to the devastating floods in the country.

The historic election of the first Bahá’í National Spiritual Assembly of Timor-Leste took place amid tireless efforts to respond to the devastating floods in the country.

Persecution of the Bahá’ís in Iran

As the persecution of the Bahá’ís of Iran continued, an extraordinary wave of support for them followed, evoking a global outcry from government officials, leaders of thought, civil society organizations, activists, religious leaders, artists, prominent Iranians, and many others. One notable instance was the response of government officials, prominent figures, and many people around the world to an effort drawing attention to the Iranian government’s decades-long campaign of hate speech and propaganda against Iranian Bahá’ís.

As the persecution of the Bahá’ís of Iran continued, an extraordinary wave of support for them followed, evoking a global outcry from government officials, leaders of thought, civil society organizations, activists, religious leaders, artists, prominent Iranians, and many others. One notable instance was the response of government officials, prominent figures, and many people around the world to an effort drawing attention to the Iranian government’s decades-long campaign of hate speech and propaganda against Iranian Bahá’ís.

Publications online and in print

The past year saw the release of many publications in honor of the centenary of the passing of ‘Abdu’l-Bahá.

A volume of newly translated tablets penned by ‘Abdu’l-Bahá was released, recounting aspects of the life of Bahá’u’lláh, the tribulations He endured, and the purpose of His Faith.

A volume of newly translated tablets penned by ‘Abdu’l-Bahá was released, recounting aspects of the life of Bahá’u’lláh, the tribulations He endured, and the purpose of His Faith.

The Kitáb-i-Aqdas was published in Icelandic and Tok Pisin for the first time.

The Kitáb-i-Aqdas was published in Icelandic and Tok Pisin for the first time.

New essays honoring the life of ‘Abdu’l-Bahá were released by the Bahá’í World publication.

New essays honoring the life of ‘Abdu’l-Bahá were released by the Bahá’í World publication.

Bahai.org saw a major redesign on the 25th year since its launch.

Bahai.org saw a major redesign on the 25th year since its launch.

Countless people and communities around the world created a vast number of publications inspired by ‘Abdu’l-Bahá’s life of service to humanity.

Countless people and communities around the world created a vast number of publications inspired by ‘Abdu’l-Bahá’s life of service to humanity.

Bahá’í Houses of Worship

The News Service reported on progress in the construction of Houses of Worship in several countries this past year and covered stories on how these temples have been infusing their communities with the spirit of service and worship.

The opening of a local temple in Matunda Soy, Kenya—the first of its kind in the continent of Africa—was celebrated by thousands of people nearby and across that country as a momentous step in the spiritual journey of their people.

The opening of a local temple in Matunda Soy, Kenya—the first of its kind in the continent of Africa—was celebrated by thousands of people nearby and across that country as a momentous step in the spiritual journey of their people.

A dedication ceremony for the opening of the House of Worship in Vanuatu included Prime Minister Bob Loughman and other government officials, traditional chiefs, and some 3,000 attendees.

dedication ceremony for the opening of the House of Worship in Vanuatu included Prime Minister Bob Loughman and other government officials, traditional chiefs, and some 3,000 attendees.

A significant milestone was reached with the completion of the superstructure of the House of Worship in Papua New Guinea.

A significant milestone was reached with the completion of the superstructure of the House of Worship in Papua New Guinea.

A historic groundbreaking ceremony marked the start of construction for the first local Bahá’í House of Worship in India.

A historic groundbreaking ceremony marked the start of construction for the first local Bahá’í House of Worship in India.

The emerging temple in the Democratic Republic of the Congo has been inspiring growing numbers of people to action, contributing to the material and spiritual progress of their society.

The emerging temple in the Democratic Republic of the Congo has been inspiring growing numbers of people to action, contributing to the material and spiritual progress of their society.

Construction of the Shrine of ‘Abdu’l-Bahá

This year saw many advances in the construction of the Shrine of ‘Abdu’l-Bahá, including the completion of the plaza walls and the start of work on the trellis.

These snapshots from the past year show aspects of the progress on the construction of the Shrine.

These snapshots from the past year show aspects of the progress on the construction of the Shrine.

Journalists across Italy attended a press conference in Milan to learn about the preparation of the marble that will clad the underside of the trellis of the Shrine of ‘Abdu’l-Bahá and the eight columns of the main edifice.

Journalists across Italy attended a press conference in Milan to learn about the preparation of the marble that will clad the underside of the trellis of the Shrine of ‘Abdu’l-Bahá and the eight columns of the main edifice.

Restoration of Bahá’í Holy Places

Restoration and conservation work was carried out on the Mansion of Mazra’ih and the House of ‘Abbúd.

The project to preserve the Mansion of Mazra‘ih saw significant progress, most notably with conservation work being carried out on Bahá’u’lláh’s room.

The project to preserve the Mansion of Mazra‘ih saw significant progress, most notably with conservation work being carried out on Bahá’u’lláh’s room.

A two-year-long restoration project on the House of ‘Abbúd concluded, strengthening its seismic resistance while restoring parts of the building that had deteriorated over time.

A two-year-long restoration project on the House of ‘Abbúd concluded, strengthening its seismic resistance while restoring parts of the building that had deteriorated over time.

Commemoration of the centenary of ‘Abdu’l-Bahá’s passing

The centenary gave rise to countless endeavors throughout the world that inspired hope and offered a vision of a more peaceful world.

Exemplar, a film commissioned by the Universal House of Justice for the occasion, was released.

Exemplar, a film commissioned by the Universal House of Justice for the occasion, was released.

Global preparations for the commemoration of the centenary of ‘Abdu’l-Bahá’s passing gave rise to an outpouring of artistic expressions inspired by His life and work.

Global preparations for the commemoration of the centenary of ‘Abdu’l-Bahá’s passing gave rise to an outpouring of artistic expressions inspired by His life and work.

Preparations for the centenary also led to a surge in films, podcasts, and other media productions that cast light on ‘Abdu’l-Bahá’s life of unremitting service to humanity.

Preparations for the centenary also led to a surge in films, podcasts, and other media productions that cast light on ‘Abdu’l-Bahá’s life of unremitting service to humanity.

Several events held in Haifa and ‘Akká welcomed municipal officials and area residents to mark the centenary at historic sites associated with ‘Abdu’l-Bahá.

Several events held in Haifa and ‘Akká welcomed municipal officials and area residents to mark the centenary at historic sites associated with ‘Abdu’l-Bahá.

Representatives of Bahá’í communities from nations and regions around the world arrived in Haifa for a historic gathering at the Bahá’í World Centre to commemorate the ascension of ‘Abdu’l-Bahá.

Representatives of Bahá’í communities from nations and regions around the world arrived in Haifa for a historic gathering at the Bahá’í World Centre to commemorate the ascension of ‘Abdu’l-Bahá.

In the early hours of Saturday, 27 November, attendees of the centenary gathering assembled in the courtyard of the Haifa Pilgrim House, adjacent to the Shrine of the Báb, in a solemn and reverent atmosphere to mark the ascension of ‘Abdu’l-Bahá.

In the early hours of Saturday, 27 November, attendees of the centenary gathering assembled in the courtyard of the Haifa Pilgrim House, adjacent to the Shrine of the Báb, in a solemn and reverent atmosphere to mark the ascension of ‘Abdu’l-Bahá.

National Bahá’í communities around the world brought together diverse social actors to explore some of the universal principles embodied by ‘Abdu’l-Bahá.

National Bahá’í communities around the world brought together diverse social actors to explore some of the universal principles embodied by ‘Abdu’l-Bahá.

On 27 November, centenary gatherings encircled the globe, inspiring countless people to consider the implications of ‘Abdu’l-Bahá’s call for universal peace for their lives.

On 27 November, centenary gatherings encircled the globe, inspiring countless people to consider the implications of ‘Abdu’l-Bahá’s call for universal peace for their lives.

ஆலோசகர்கள் மாநாடு ஆரம்பமாகிவிட்டது


அனைத்துலக போதனை மையம்

30 டிசம்பர் 2021

பஹாய் உலகமையம் – கண்ட வாரிய ஆலோசகர்களின் மாநாடு இன்று காலை தொடங்கியது.

பஹாய் சமயத்தின் மூத்த அதிகாரிகளின் கூட்டமானது, மாநாட்டில் உலக நீதிமன்றத்தின் ஒரு முக்கிய செய்தியைப் படிப்பதன் மூலம் தொடங்கியது.சமுதாய தன்மைமாற்றத்தைப் பேணுவதற்கான முயற்சிகளில் உலகளாவிய பஹாய் சமூகத்தின் முன் இருக்கும் முன்னுரிமைகளை இந்தச் செய்தி எடுத்துக்காட்டுவதுடன் சமூகத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான நுண்ணறிவுகளையும் வழங்குகிறது.

நீதி மன்றம் தனது செய்தியின் தொடக்க வரிகளில், அனைத்து மனிதர்களும் உருவாக்கப்பட்டதன் நோக்கம் பற்றிய பஹாவுல்லாவின் கூற்றுகளில் ஒன்றை நினைவுபடுத்துகிறது: ““முற்றிலும் வெறுமைநிலையிலிருந்து, மாள்வுக்குரிய மனிதர் படைப்புலகிற்குள் பிரவேசித்துள்ளதன் நோக்கமே, அவர்கள் உலகின் மேம்பாட்டிற்கு உழைத்து, தோழமை, நல்லிணக்கம் ஆகியவற்றுடன் ஒன்றாக வாழ வேண்டும் என்பதே.”

அந்தச் செய்தி கூறுவதாவது: “இந்தக் கூட்டு நோக்கத்தை உணர்வுபூர்வமாகப் பின்பற்றும் ஒரு சமூகத்தை உருவாக்குவது இந்த தலைமுறையின் பணி மட்டுமல்ல, வரும் தலைமுறையினரின் பணியும் கூட.”

அனைதத்துலக போதனை மையம்

அவர்கள் ஈடுபட்டுள்ள கூட்டு நிறுவனத்தில் பஹாய்களின் அணுகுமுறையை விவரிக்கும் அச்செய்தி, “உண்மையான மதம்” எவ்வாறு “இதயங்களை தன்மைமாற்றும் மற்றும் அவநம்பிக்கையை வெல்லும்” என்பதை அவர்கள் உணர்ந்துகொள்கிறார்கள். ஆதலால், அவர்கள் எதிர்காலத்தின்பால் நம்பிக்கையுடன். முன்னேற்றம் ஏற்படக்கூடிய நிலைமைகளை வளர்ப்பதற்கு உழைக்கின்றனர், என அச்செய்தி விளக்குகிறது.”

நீதிமன்றத்தின் செய்தியைப் பற்றிய அவர்களின் கலந்துரையாடலில், பஹாய் போதனைகளின் சமூக நிர்மாணிப்புச் சக்தி, வரவிருக்கும் தசாப்தங்களில் மிகவும் அமைதியான உலகத்தை நோக்கி மனிதகுலத்தை எவ்வாறு இயக்க முடியும் என்பதைப் பற்றி ஆலோசகர்கள் சிந்திப்பார்கள்.

ஒவ்வொரு ஐந்து வருடங்களுக்கும், உலக நீதிமன்றம் உலகம் முழுவதும் மொத்தம் 90 ஆலோசகர்களை நியமிக்கிறது, அவர்கள் ஐந்து கண்ட வாரியங்களின் மூலம் தங்கள் பணிகளை ஒழுங்கமைக்கின்றனர்.

ஆலோசகர்கள் பஹாய் சமூகத்தில் கற்றலை ஊக்குவிப்பதன் மூலமும், சமூக வாழ்க்கையின் துடிப்பான வடிவத்தின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுவதன் மூலமும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பஹாய் ஆன்மிகச் சபைகளுக்கு ஆதரவளிக்கப் பணிபுரிகின்றனர். ஆலோசகர்களின் ஸ்தாபனத்தில், பஹாய் சமூகம் ஓர் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, அவ்வமைப்பின் மூலம் உலகின் தொலைதூர இடங்களில் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் பஹாவுல்லாவின் போதனைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளில் உலகளாவிய பஹாய் சமூகத்திற்கு பயனளிக்கும்.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1571/