பஹாய் உலகம் பிரசுரம்: ஐக்கிய அமெரிக்காவில் இன நீதி குறித்த முயல்வுகளை புதிய கட்டுரை எடுத்துக்காட்டுகின்றது


30 ஜனவரி 2022

பஹாய் உலக மையம், 30 ஜனவரி 2022, (BWNS) – பஹாய் உலகம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்ட சமீபத்திய கட்டுரை, இனவெறியின் விளைவுகளை எதிர்கொள்ள அமெரிக்க பஹாய் சமூகத்தின் முயற்சிகளை ஆராய்கிறது.

“இன அநீதி மற்றும் இன ஒற்றுமைக்கான பஹாய் விடையிறுப்பு: பகுதி 2” என்பது அமெரிக்காவில் இனம் பற்றிய இரண்டு கட்டுரைகளில் இரண்டாவதாகும். 1 மற்றும் 2-ஆம் பாகங்கள் ஒன்றாக, இன அநீதியை எதிர்த்து அமெரிக்காவில் பஹாய்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் நாட்டில் இனக்கலவரம், பதற்றம் ஆகியவற்றின் பின்னணியில் இன ஒற்றுமைக்காகப் பணியாற்றுவது பற்றிய ஆய்வாகும்.

பாகம் 2, 1996 மற்றும் 2021-க்கு இடைப்பட்ட காலகட்டத்தைப் பார்க்கிறது, அப்போது உலகளாவிய பஹாய் சமூகம். உலக நீதிமன்றத்தினால் வழிகாட்டப்பட்டு, மனிதகுலத்திற்கு சேவை செய்வதற்கான அதன் முயற்சிகளை அதிக முறைப்படுத்துவதற்கான ஒரு பாதையில் அமர்த்தப்பட்டது,

அந்த 25 வருட காலப்பகுதியில், “வளர்ச்சிகள் மிக அதிகமாக இருந்த பகுதிகளில், அமெரிக்க பஹாய் சமூகம் சமூக வாழ்க்கையின் புதிய மாதிரிகள் தோன்றுவதையும், அடித்தட்டில் மாற்றத்தின் நுண்காட்சிகளையும் காண முடிந்தது. இந்தப் பாடங்கள் உள்ளூர் மற்றும் தேசிய மட்டங்களில் இன ஒற்றுமைக்கான சமூகத்தின் முயற்சியில் உண்மையான முன்னேற்றத்திற்கான நம்பிக்கையை அளித்தன.

பஹாய் உலகம் இணையதளம், மனிதகுலத்தின் முன்னேற்றம் மற்றும் நல்வாழ்வுக்குத் தொடர்புடைய கருப்பொருள்களை ஆராயும் கட்டுரைகள் மற்றும் கட்டுரைகளின் தொகுப்பை வழங்குவதுடன், உலகளாவிய பஹாய் சமூகத்தில் சிந்தனை மற்றும் செயல் நிலைகளில் முன்னேற்றங்களைச் சிறப்பித்துக் காட்டுவதுடன் பஹாய் சமயத்தின் இயலாற்றலைப் பற்றியும் பிரதிபலிக்கிறது.

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1580/