அப்துல்-பஹாவின் நினைவாலயம்: மேற்குக் கரைவிளிம்பின் (berm) அடித்தல படுகை நிறைவை அணுகிக்கொண்டிருக்கின்றது


15 நவம்பர் 2022

பஹாய் உலக மையம் – ‘அப்துல்-பஹா’ நினைவாலயத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் தொடர்கின்றன, மேற்குப் பகுதியின் கான்கிரீட் அடித்தள அடுக்கு ஏறத்தாழ நிறைவடைந்துவிட்டது. முடிந்ததும், பேர்ம்கள் (கரைவிளிம்புகள்) குறுக்கு நெடுக்காக அடிக்கப்பட்ட தட்டியுடன் இணைக்கப்படும், இது ‘அப்துல்-பஹாவின் புனித பூதவுடல் நிரந்தரமாக வைக்கப்படும் மத்திய கட்டிடத்தில் பரந்திருக்கும்.

நினைவாலய தளத்தின் முன்னேற்றம் பின்வரும் படங்களில் இடம்பெற்றுள்ளது.

பெர்ம்களைத் தயாரிப்பதில், விரிவாக்கப்பட்ட பாலிஸ்டைரீன் (EPS) தொகுதிகள் முதலில் ஒன்றுகூட்டப்பட்டு, சரிவின் வடிவத்தை உருவாக்க அடுக்கி வைக்கப்படுகின்றன. அடுத்து, மென்மையான மற்றும் தொடர்ச்சியான மேற்பரப்பை உருவாக்க, ஒரு சிறப்பு சரளை பம்பைப் (pump) பயன்படுத்தி, கட்டமைப்பிற்குள் சரளை ஊற்றப்படுகிறது. பின்னர், சரளையிலிருந்து கான்கிரீட்டை பிரிக்கும் ஓர் உரை (liner) போடப்படுகிறது. கான்கிரீட்டை வலுப்படுத்த உரையின் மேல் ரீபார் (இரும்புக் கம்பி) வலைப்பின்னல் வைக்கப்படுகிறது. கான்கிரீட் இறுதியாக மேலே ஊற்றப்படுகிறது. சிறிய சேவை வாகனங்கள் பெர்மில் சேதமடையாமல் பாதுகாப்பாக ஓட்டப்படுவதற்குக் கான்கிரீட் மேற்பரப்பு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. முடிந்ததும், பெர்ம் மண்ணினால் மூடப்பட்டிருக்கும், பின்னர் புல், புதர்கள் மற்றும் பிற செடிகளல் நிலப்பரப்பு செய்யப்படும்.
நினைவாலயத்திற்கான கருத்துரு வடிவத்தின் படம். இது மேற்கு பேர்மை எடுத்துக்காட்டுகின்றது.
EPS கட்டமைப்பு அதன் இடத்திற்கு ஓங்கியைப் பயன்படுத்தி கீழிறக்கப்படுகின்றது. இது பேர்மின் ஆரம்ப வடிவத்தை வழங்குகிறது.
கட்டமைப்பிற்குள் கான்கிரீட் ஊற்றப்படுகின்றது
EPS கட்டமைப்பிற்குள் ஊழியர்கள் சரளையை கொட்டுகின்றனர். கான்கிரீட் ஊற்றப்படுவதற்குச் சரிவைச் சமப்படுத்துகின்றனர்.
மேற்கு பேர்ம் அடித்தலம் உறைகள் மற்றும் இரும்புக் கம்பிகளால் மூடப்படுகின்றது
மேற்கு பெர்மின் மடிப்புச் சுவர் பிளாசா மட்டத்தில் தண்ணீர் நுழையாமல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்த கூடுதல் நீர்ப்புக் காப்பைப் பெறுகிறது.
பேர்மின் சரிவுக்குள் கான்கிரீட் ஊற்றப்படுகின்றது
சூரியன் அடிவானத்தில் அஸ்தமிக்கும் போது மேற்குப் பகுதியின் காட்சி. வளைகுடாவின் குறுக்கே இடதுபுறம் தூரத்தில் ஹைஃபா நகரைக் காணலாம்.
கூடுதல் கான்கிரீட்டை–சுவர்களை மூடுவதற்கு பதிலாக ஸ்ப்ரே செய்யப்பட்ட கான்கிரீட்– வலுப்படுத்த கிழக்கு பெர்மில் உள்ள சுவரில் இரும்புக்கம்பிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
குறுக்கு நெடுக்காக அடிக்கப்பட்ட பின்னல்தட்டிக்கான கட்டமைப்பு தளத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த டிரெல்லிஸுக்குத் தேவைப்படும் துல்லியமான பரிமாணங்களுக்கு EPS தொகுதிகள் வெட்டப்படுகின்றன. தொகுதிகள் பின்னர் கண்ணாடியிழை மூலம் வலுவூட்டப்பட்டு, கம்பிப் பின்னல் நிறுவும் போது தொழிலாளர்கள் படிவங்களில் நடக்க அனுமதிக்கிறது, கான்கிரீட் ஊற்றப்படுவதை ஏதுவாக்குகிறது.
டிரெல்லிஸிற்கான EPS கட்டமைப்பைத் தயாரிக்க, கிழக்குப் பெர்ம் தற்போது தயாரிப்புத்தளமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
மத்திய தூண்களைச் சுற்றியுள்ள சாரக்கட்டு, இறுதியில் டிரெல்லிஸைத் தாங்கும்.
வடக்கு பிளாசாவில் நடவு செய்யும் பணிகள் முடிவடையும் தருவாயில் உள்ளன. அவை கறுப்பு நீர்ப்புகா பொருளால் பூசப்பட்டு, சூரிய ஒளியில் இருந்து நீர்ப்புகாக்கப்படுவதைப் பாதுகாக்க தற்போது மூடப்பட்டிருக்கும்.
மத்தியதரை கடலில் அஸ்தமிக்கும் சூரியன் மேற்கு பேர்மிக்கு ஒளியூட்டுகிறது
சூரிய அஸ்தமனத்தின் போது மேற்கு பேர்மினுடைய மற்றொரு காட்சி

மூலாதாரம்: https://news.bahai.org/story/1625/